25 Apr
بور برای گیاهان

ارسال شده توسط مدیر

نقش بور در گیاهان و علائم کمبود | خاکهای ایران10 آگوست 2013 . این عنصر برای رشد نوک ساقه و ریشه (مریستم انتهایی) لازم و ضروری است. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافت ها، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن دار و انتقال آنها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم.بور برای گیاهان,نقش عناصر معدنی در گیاهان | کود شیمیایی | کود پودری | کود مایع .عناصر ضروری کانی عبارتند از: نیتروژن، فسفر، گوگرد، پتاسیم، کلسیم، منیزیم که عناصر پرمصرف‌اند و آهن، مس، روی، منگنز، بور، مولیبدن، کلر، که از عناصر کم مصرف هستند. در بعضی گونه ‌ها عنصر سدیم و سیلیسیم نیز جزء عناصرضروری مورد نیاز گیاهان هستند. نقش نیتروژن در گیاهان: نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز.کلسی بور - Padenaکلسی بور ترکیبی کم نظیر است که با فر مولاسیون پیشرفته ی خود باعث سرعت بخشیدن به حرکت کلسیم در بافتهای گیاهی می گردد. این ترکیب که دارای قابلیت جذب تقویت شده و فوق العاده بالایی است، بدون خطر برگسوزی، قابل استفاده در زراعات و درختان میوه ی مختلف می باشد. کلسی بور با استفاده از ترکیبات ویژه ی افزایش.

نقل قول

نظرات دربور برای گیاهان

بور برای گیاهان,

ﺗﺤﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮر ( ). ﺑﺮگ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه ﺷﻠﻐﻢ ي ﻫﺎ ﺰه ﻴ رﺷﺪ،

28 دسامبر 2009 . ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮر در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ رﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي رﺷﺪ را ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻛـﺮد . ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﺋﻲ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎ. ده ﺧﺸـﻚ ﺑﻠﻜـﻪ. ﺟﺬب ﺑﻮر ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﻮر در ﮔﻴﺎﻫـﺎن رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺷـﺪت ﻫـﺎي ﻧـﻮر ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻴﺶ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺷـﺪﺗﻬﺎي. ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻮر ﺑﻮد . ﻣﻘـﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺮگ ﺗﺤـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻟـﻴﻜﻦ ﻣﻘـﺪار آﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ.

بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین

برای بررسی تاثیر عنصر بور در بهبود تحمل گیاه گشنیز به فلز سنگین آلومینیوم، آزمایشی با هفت غلظت مختلف آلومینیوم شامل: 25/0، 5/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 میلی‌گرم در لیتر Al3+ و سه غلظت مختلف بور شامل: 25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌گرم در لیتر -BO33 به همراه تیمار شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام.

نقش بور در گیاهان و علائم کمبود | خاکهای ایران

10 آگوست 2013 . این عنصر برای رشد نوک ساقه و ریشه (مریستم انتهایی) لازم و ضروری است. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافت ها، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن دار و انتقال آنها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم.

نقش عناصر معدنی در گیاهان | کود شیمیایی | کود پودری | کود مایع .

عناصر ضروری کانی عبارتند از: نیتروژن، فسفر، گوگرد، پتاسیم، کلسیم، منیزیم که عناصر پرمصرف‌اند و آهن، مس، روی، منگنز، بور، مولیبدن، کلر، که از عناصر کم مصرف هستند. در بعضی گونه ‌ها عنصر سدیم و سیلیسیم نیز جزء عناصرضروری مورد نیاز گیاهان هستند. نقش نیتروژن در گیاهان: نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز.

بور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اسید بوریک، دارای ویژگی پادمیکروبی ملایمی است، همچنین یک آنتی‌بیوتیک طبیعی دارای ترکیب‌های بور نیز پیدا شده‌است. عنصر بور یک مادهٔ ضروری برای ادامهٔ زندگی است؛ مقدار کمی از ترکیبات این ماده باعث مقاومت دیوارهٔ سلول گیاهان می‌شود برای همین حتماً باید در خاک وجود داشته باشد. آزمایش‌ها نشان داده‌است که بور به عنوان یک عنصر.

تأثیر نیتروژن و بور بر رشد، عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی .

15 سپتامبر 2010 . ﻧﻴﺘـﺮﻭﮊﻥ ﺍﺯ ﺻـﻔﺮ ﺑـﻪ. ۶۰۰. ﻛﻴ. ﻠـﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﻜﺘـﺎﺭ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ. ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺁﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑـﺮﮒ ﻛﻠـﻢ. ﺑﺮﻭﻛﻠﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓـﺴﻔﺮ، ﺑـﻮﺭ ﻭ ﻣﻨ. ﮕﻨـﺰ ﺗﺤـﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻧﺒﻮﺩ . ﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮ. ﺍ. ﻳﻨﺪﻫﺎﻱ. ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﻃﻮﻳﻞ. ﺷﺪﻥ. ﺳﻠﻮﻝ ﻳﺎ. ﺳـﻮﺧﺖ ﻭ. ﺳﺎﺯ. ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ. (. ۲۴. ). ﺑﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ. ﺭﺛﺎﺁ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮ.

کلسی بور - Padena

کلسی بور ترکیبی کم نظیر است که با فر مولاسیون پیشرفته ی خود باعث سرعت بخشیدن به حرکت کلسیم در بافتهای گیاهی می گردد. این ترکیب که دارای قابلیت جذب تقویت شده و فوق العاده بالایی است، بدون خطر برگسوزی، قابل استفاده در زراعات و درختان میوه ی مختلف می باشد. کلسی بور با استفاده از ترکیبات ویژه ی افزایش.

Survey on Boron position on water, soil and pistachio in pistachio .

چکید ه. ب ور يک ي از عناصر ضروري کم نیاز براي رش د طبیعي گیاهان اس ت. س میت اين عنصر در مناطق خش ك و نیمه. خش ك، ب ه دلیل مقادير باالي آن در آب آبی اري اين مناطق اتفاق مي افتد. اين مطالعه ب راي تعیین وضعیت بور در. آب آبیاري، خاک و برگ پسته در مناطق مختلف پسته کاري کشور انجام شد. نمونه برداري خاک از سه عمق.

ﺗﺤﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮر ( ). ﺑﺮگ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه ﺷﻠﻐﻢ ي ﻫﺎ ﺰه ﻴ رﺷﺪ،

28 دسامبر 2009 . ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮر در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ رﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي رﺷﺪ را ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻛـﺮد . ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﺋﻲ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎ. ده ﺧﺸـﻚ ﺑﻠﻜـﻪ. ﺟﺬب ﺑﻮر ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﻮر در ﮔﻴﺎﻫـﺎن رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺷـﺪت ﻫـﺎي ﻧـﻮر ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻴﺶ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺷـﺪﺗﻬﺎي. ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻮر ﺑﻮد . ﻣﻘـﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺮگ ﺗﺤـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻟـﻴﻜﻦ ﻣﻘـﺪار آﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ.

بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین

برای بررسی تاثیر عنصر بور در بهبود تحمل گیاه گشنیز به فلز سنگین آلومینیوم، آزمایشی با هفت غلظت مختلف آلومینیوم شامل: 25/0، 5/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 میلی‌گرم در لیتر Al3+ و سه غلظت مختلف بور شامل: 25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌گرم در لیتر -BO33 به همراه تیمار شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام.

اصل مقاله

ﭼﻜﻴﺪه. ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻮر ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎك. ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد . از ﺑﻴﻦ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده. ﻛﻨﻨﺪه، آب آﺑﻴﺎري ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮر در ﺧﺎك. اﺳ .ﺖ. اﺻﻼح. ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﺑﻮر ﻣﺸﻜﻞ. اﺳﺖ. و ارﻗﺎم ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻮر اﻳﻔﺎ. ﻛﻨ .ﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮر و. ﺑﺮاي. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮر ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻴﺰ. ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮر. در ﮔﻴﺎه زﻳﺘﻮن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ.

)B( ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﻳﺸﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘ

ﭼﻜﻴﺪه. ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻮر از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه را در. ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸﻚ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد . ﺗﺠﻤـﻊ ﺑـﻮر. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ. ﺗﺮ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آب. ﺷﻮﻳﻲ آن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ. اﻓﺘﺪ و اﺻﻼح ﺧﺎك در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﻲ ﺑـﺎ. درﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮر.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی و بور بر . - دوفصلنامه دانش زراعت

22 فوریه 2010 . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل. ﭘﺎﺷﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و ﺑﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، اﺟﺰاي . ﺧﺴﺮو ﻋﺰﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران. 2. ﻣﻘﺪﻣﻪ. داﻧﻪ. ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺻﺪ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ. در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ. ي اﻧﺮژي ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻛﺸـﻮر. ﻫـﺎي در. ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . از ﻳـﻚ ﻃـﺮف داﻧـﻪ. ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎه. روﻏﻨﻲ ﻛﻠﺰا، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن. ﺑﻴﺶ از. 40. درﺻﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ،. از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ روﻏﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه. اي را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص.

ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ داﻧﮥ ﺑﻮر و روي ﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت - دانش آب و خاک - دانشگاه .

ﻫﺎي آﻫﮑﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻮر در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﺪود. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﯿﻦ ﺑﻮر و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد و. زﯾﺎدي ﺑﻮر ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﮔﯿﺎه. ﻣﯽ. ﺷﻮد. (. ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﻣﺘﺸﺮع. زاده. 1378. ). راﺑﻄﮥ آﻧﺘ. ﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﻮر و آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮر، ﺑﺎ اﻓﺰودن آﻫﻦ ﺟﺬب ﺑﻮر. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ . ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮر در ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮر در ﺑﺮگ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم،. ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بور برای گیاهان,

BORONS - مجموعه تولیدی زعیم

بور یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه بوده ولی به طور کلی میزان احتیاج گیاهان به این عنصر بسیار کم می باشد. بور نقش مهمی در تقسیم و ایجاد دیواره سلولی و تولید پروتئین، متابولیسم قند، هیدرات کربن و تسریع فعالیت آنزیم ها دارد. علائم کمبود بور : • آسیب دیدگی شدید یا مرگ سلول ها در مریستم انتهایی ساقه و ریشه

تاثیر اسیدهیومیک‌ و کود حاوی کلسیم و بور (کلبرون) بر ویژگی‌های .

بیشترین تعداد میوه در بوته، عملکرد، شاخص سبزینگی و سفتی بافت میوه در گیاهان تیمار شده با کلبرون 5/4 و اسیدهیومیک 3 ‌گرم در لیتر مشاهده گردید. محلول پاشی کلبرون و اسیدهیومیک تاثیر معنی‌داری بر شدت فتوسنتز نشان نداد. به طور کلی کاربرد کلبرون و اسیدهیومیک برای افزایش ویژگی‌های کمی و کیفی توت فرنگی رقم.

اسید بوریک - کنجاله ساز

موارد مصرف: گیاهان از نظر میزان احتیاج به بور به سه دسته تقسیم میشوند: پرنیاز: یونجه، کرفس، چغندرقند، آفتاب گردان، پنبه، سویا و ترب; با نیاز متوسط: شبدر، کلم، هویج، کاهو، پنبه، توتون، گوجه فرنگی و اغلب میوه های هسته دار و سبزیجات; کم نیاز: حبوبات، پیاز، سیب زمینی، خیار و انواع میوه های دانه ریز.

اسید بوریک - کنجاله ساز

موارد مصرف: گیاهان از نظر میزان احتیاج به بور به سه دسته تقسیم میشوند: پرنیاز: یونجه، کرفس، چغندرقند، آفتاب گردان، پنبه، سویا و ترب; با نیاز متوسط: شبدر، کلم، هویج، کاهو، پنبه، توتون، گوجه فرنگی و اغلب میوه های هسته دار و سبزیجات; کم نیاز: حبوبات، پیاز، سیب زمینی، خیار و انواع میوه های دانه ریز.

کمبود روی، آهن و بور در خاک کشاورزی لرستان مشهود است - ایسنا

16 دسامبر 2017 . . تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه مدت‌هاست که کود شیمیایی حاوی عناصر میکرو در خاک‌های استان مصرف نشده است، گفت: نشانه‌های کمبود روی، آهن و بور در کشاورزی و خصوصاً درختان میوه مشهود است. به گزارش ایسنا، دکتر مراد سپهوند با اشاره به مفهوم خاک اظهار کرد: بخشی از پوسته زمین که گیاهان.

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ - تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ. و. در. ﻗﺎﻟﺐ. ﻃﺮح. ﭘﺎﯾﻪ. ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ. ي. ﮐﺎﻣﻞ. ﺗﺼﺎدﻓﯽ. ﺑﺎ. ﺳﻪ. ﺗﮑﺮار. در. ﺳﺎل. 1392. در. داﻧﺸﮑﺪه. ﮐﺸﺎورزي. داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﺎﻫﺮود. اﺟﺮا. ﺷﺪ . ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي. آزﻣﺎﯾﺶ. ﺷﺎﻣﻞ. ﺳﻪ. ﺳﻄﺢ. ﮐﻮد. ﻧﯿﺘﺮوژن. 75. ،. 150. و. 225. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. ﻧﯿﺘﺮوژن. ﺧﺎﻟﺺ. در. ﻫﮑﺘﺎر. از. ﻣﻨﺒﻊ. اوره. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻋﺎﻣﻞ. اول. و. ﭼﻬﺎر. ﺳﻄﺢ. ﻣﺤﻠﻮل. ﭘﺎﺷﯽ. ﺑﻮر. ﺷﺎﻣﻞ: ﺻﻔﺮ،. ﯾﮏ،. دو. و. ﺳﻪ. ﮔﺮم. در. ﻟﯿﺘﺮ. از. ﻣﻨﺒﻊ. اﺳﯿﺪ. ﺑﻮرﯾﮏ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻋﺎﻣﻞ.

کود چند منظوره داتیس فورنوترینت مراقبت کامل ، ویژه گیاهان آپارتمانی

همچنین موجب افزایش رشد و سبزینگی گیاه نیز می شود. استفاده از این کود موجب افزایش جوانه زنی گیاه می شود. این کود حاوی عناصر ماکرو از قبیل ازت، فسفر و پتاسیم می باشد. همچنین حاوی عناصر ریز مغذی مانند آهن، روی، منگنز، مس، بور و ماده آلی هیومیک اسید و فولویک اسید می باشد. ترکیبات سازنده. مونو پتاسیم فسفات، اسید بوریک،.

Pre:طلا جدول تکان دادن
Next:سیستم الکتریکی در یک کارخانه سنگ شکن