20 May
میدان های الکتریکی در اکتشاف الکترواستاتیک

ارسال شده توسط مدیر

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪاﺳﺎزﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگانﺪدي. ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺨﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﻞ و ﺷﺪت ﻣﯿﺪان. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ .. ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ذرات رﺳﺎﻧﺎ و ﻋﺎﯾﻖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ. ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ذرات رﺳﺎﻧﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮو. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ.میدان های الکتریکی در اکتشاف الکترواستاتیک,الکترواستاتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادزیرا رابطهٔ بالا میدان ناشی از هر توزیع دلخواه را به دست می‌دهد. از این‌جا به بعد کار ما در الکتروستاتیک فرمول بندی منسجم تر و یافتن روابطی برای محاسبهٔ راحت تر E است. همهٔ فیزیک الکتروستاتیک در قانون کولمب خلاصه شده‌است. برای فرمول بندی کلی ریاضی میدان الکتریکی دیورژانس و کرل آن را.بهینه‌سازی شتابگر الکترواستاتیک 200 کیلو ولتﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ. ﻫﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ. ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ. ﺳﻴﻤﻴﻮﻥ.. ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺷﺘﺎﺑﮕﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ .١. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺩﺭ. ﺷﺘﺎﺏ. ﺩﻫﻨﺪ. ﻩ. ﻫـﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺍﺳـﺘﺎﺗﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻴـﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﺛﺎﺑـﺖ. (. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺯﻣـﺎﻥ. ) ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ. ﺩﺍﺩﻥ ﺑـﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻻ. ١. (. ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ.

نقل قول

نظرات درمیدان های الکتریکی در اکتشاف الکترواستاتیک

مقاال ت - شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

میکروسکوپ های پروبی روبشی است. در این میکروسکوپ با اندازه گیری برهم کنش. الکترواستاتیکی موضعي بین نوک سوزن رسانا و نمونه، نقشه ویژگی های الکتریکی. نمونه به تصویر کشیده می شود. برای این منظور، یك ولتاژ بایاس بین نوک سوزن و. نمونه اعمال می شود. از این ولتاژ برای ایجاد میدان الکترواستاتیك بین نوک سوزن و.

نیروی الکترواستاتیک - ویکی کندو

12 سپتامبر 2016 . بنابراین در محاسبه نیرو متوسط میدان در داخل و بیرون هادی را به عنوان میدان الکتریکی در نظر می گیریم. در مورد عایقها نیروی الکترواستاتیک را می توان با انتگرال روی نیروی وارد بر دوقطبی های درون عایق محاسبه کرد. نکته جالب توجه آنکه در میدان یکنواخت نیرویی بر عایق وارد نمی شود. در برخی موارد محاسبه مستقیم.

مسائل الکترواستاتیک متداول - ویکی کندو

31 جولای 2016 . مسائل الکترواستاتیک متداول. شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکن. در بسیاری از مسائل الکتریسیته ساکن محیط هایی با خواص فیزیکی متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و لازم است اطلاعاتی در مورد روابط کمیات میدان در فصل مشترک دو محیط به دست آید. برای مثال ممکن است بخواهیم چگونگی تغییرات.

های بذور گياه خاکشير سازی ناخالصی برای جدا ايروالکترواستاتيک .

های دانه دانه شده است و از نیروی. الکترواستاتیکی بر روی ذرات باردار شده استفاده می. شود که بر. اساس تفاوت در نوع هدایت الکتریکی می. باشد. (Ralston, 1961;. Bendimerad et al(2013 ,. د. ر این روش ذرات بار الکتریکی. پیدا می. کنند. این ذرات هنگام عبور از میدان الکتریکی و تحت. تأثیر نیروهای دیگر، مانند گرانش و گریز از مرکز،.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري اﺳﺖ . اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﻳﻦ. راه. ، اﻧﺘﺨﺎب واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در ادﺑﻴﺎت. ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮد د .ارد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ. ﻛﺘﺎب. ﻫﺎي. ﻣﺮﺟﻊ و. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ... ﺎﻳﺸﻲ. (. ﺧﺮداﻳﺶ. ) attrition mill. روش ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺻﻮﺗﻲ. (. ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ. ) .. electrostatic separator. ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ. (. ﻣﺘﺎﻟﻮرژي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ. ).

علوم و فنون جديد - موتورهای یونی - رشد

17 نوامبر 2014 . این فضاپیما اولین مأموریت اکتشافی فضایی است که به جای موشک‌های معمولی از موتور یونی که با نیروی الکتریسیته کار می‌کند استفاده می‌کند. این نوع موتورهای یونی در . موتورهای الکترواستاتیکی از یک میدان الکتریکی ایجاد شده از طریق اعمال ولتاژ بالا جهت شتاب‌دهی به سوخت استفاده می‌کنند. این نوع موتور در.

علیرضا نیکنام - پروفایل

B. Masoud, K. Seyd mohammad, A. Niknam, "Electrostatic ion cyclotron instability in a plasma with q-nonextensive distributions" , PHYSICS OF PLASMAS, .. نيكنام, "بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي پرتو ليزر با قطبش s در پلاسماي ناهمگن با پروفايلهاي چگالي مختلف" اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما, 1392. 97. م.

میدان های الکتریکی در اکتشاف الکترواستاتیک,

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪاﺳﺎزﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

ﺪدي. ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺨﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﻞ و ﺷﺪت ﻣﯿﺪان. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ .. ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ذرات رﺳﺎﻧﺎ و ﻋﺎﯾﻖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ. ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ذرات رﺳﺎﻧﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮو. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ.

الکترواستاتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زیرا رابطهٔ بالا میدان ناشی از هر توزیع دلخواه را به دست می‌دهد. از این‌جا به بعد کار ما در الکتروستاتیک فرمول بندی منسجم تر و یافتن روابطی برای محاسبهٔ راحت تر E است. همهٔ فیزیک الکتروستاتیک در قانون کولمب خلاصه شده‌است. برای فرمول بندی کلی ریاضی میدان الکتریکی دیورژانس و کرل آن را.

بهینه‌سازی شتابگر الکترواستاتیک 200 کیلو ولت

ﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ. ﻫﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ. ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ. ﺳﻴﻤﻴﻮﻥ.. ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺷﺘﺎﺑﮕﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ .١. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺩﺭ. ﺷﺘﺎﺏ. ﺩﻫﻨﺪ. ﻩ. ﻫـﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺍﺳـﺘﺎﺗﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻴـﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﺛﺎﺑـﺖ. (. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺯﻣـﺎﻥ. ) ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ. ﺩﺍﺩﻥ ﺑـﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻻ. ١. (. ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ.

مقاال ت - شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

میکروسکوپ های پروبی روبشی است. در این میکروسکوپ با اندازه گیری برهم کنش. الکترواستاتیکی موضعي بین نوک سوزن رسانا و نمونه، نقشه ویژگی های الکتریکی. نمونه به تصویر کشیده می شود. برای این منظور، یك ولتاژ بایاس بین نوک سوزن و. نمونه اعمال می شود. از این ولتاژ برای ایجاد میدان الکترواستاتیك بین نوک سوزن و.

نیروی الکترواستاتیک - ویکی کندو

12 سپتامبر 2016 . بنابراین در محاسبه نیرو متوسط میدان در داخل و بیرون هادی را به عنوان میدان الکتریکی در نظر می گیریم. در مورد عایقها نیروی الکترواستاتیک را می توان با انتگرال روی نیروی وارد بر دوقطبی های درون عایق محاسبه کرد. نکته جالب توجه آنکه در میدان یکنواخت نیرویی بر عایق وارد نمی شود. در برخی موارد محاسبه مستقیم.

مسائل الکترواستاتیک متداول - ویکی کندو

31 جولای 2016 . مسائل الکترواستاتیک متداول. شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکن. در بسیاری از مسائل الکتریسیته ساکن محیط هایی با خواص فیزیکی متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و لازم است اطلاعاتی در مورد روابط کمیات میدان در فصل مشترک دو محیط به دست آید. برای مثال ممکن است بخواهیم چگونگی تغییرات.

های بذور گياه خاکشير سازی ناخالصی برای جدا ايروالکترواستاتيک .

های دانه دانه شده است و از نیروی. الکترواستاتیکی بر روی ذرات باردار شده استفاده می. شود که بر. اساس تفاوت در نوع هدایت الکتریکی می. باشد. (Ralston, 1961;. Bendimerad et al(2013 ,. د. ر این روش ذرات بار الکتریکی. پیدا می. کنند. این ذرات هنگام عبور از میدان الکتریکی و تحت. تأثیر نیروهای دیگر، مانند گرانش و گریز از مرکز،.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري اﺳﺖ . اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﻳﻦ. راه. ، اﻧﺘﺨﺎب واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در ادﺑﻴﺎت. ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮد د .ارد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ. ﻛﺘﺎب. ﻫﺎي. ﻣﺮﺟﻊ و. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ... ﺎﻳﺸﻲ. (. ﺧﺮداﻳﺶ. ) attrition mill. روش ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺻﻮﺗﻲ. (. ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ. ) .. electrostatic separator. ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ. (. ﻣﺘﺎﻟﻮرژي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ. ).

علوم و فنون جديد - موتورهای یونی - رشد

17 نوامبر 2014 . این فضاپیما اولین مأموریت اکتشافی فضایی است که به جای موشک‌های معمولی از موتور یونی که با نیروی الکتریسیته کار می‌کند استفاده می‌کند. این نوع موتورهای یونی در . موتورهای الکترواستاتیکی از یک میدان الکتریکی ایجاد شده از طریق اعمال ولتاژ بالا جهت شتاب‌دهی به سوخت استفاده می‌کنند. این نوع موتور در.

علیرضا نیکنام - پروفایل

B. Masoud, K. Seyd mohammad, A. Niknam, "Electrostatic ion cyclotron instability in a plasma with q-nonextensive distributions" , PHYSICS OF PLASMAS, .. نيكنام, "بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي پرتو ليزر با قطبش s در پلاسماي ناهمگن با پروفايلهاي چگالي مختلف" اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما, 1392. 97. م.

میدان های الکتریکی در اکتشاف الکترواستاتیک,

دانش آزمایشگاهی ایران

با ایجاد مقاومت در برابر این حرکت توسط میدان مغناطیسی،. گرمای زیادی ایجاد شده و .. الکترواستاتیکی موضعي بین نوک سوزن رسانا و نمونه، نقشه ویژگی های الکتریکی. نمونه به تصویر ... محیط زیست، زمین شناسی و کانی شناسی، مطالعات اکتشافات فضایی و باستان شناسی گزارش شده است که نشان دهنده. ارتباط تنگاتنگ این روش.

میدان های الکتریکی در اکتشاف الکترواستاتیک,

سهم تولید ملی, کار و سرمایه ایرانی از اکتشاف تا تولید نفت خام در کشور

1 - ﺑﺨﺶ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ. ﺣﻠﻘــﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﻔــﺖ ﺧﺎﻡ. ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﺳــﺖ. ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻫﺎﻱ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧــﻲ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻣﻴﺎﺩﻳــﻦ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ. ﺩﺧﻴﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﻄﺢ ﺍﻻﺭﺿﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ... ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﻣﺒﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻚ ﺯﺩﺍﻳﻲ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺩﺭ. ﻧﻤﻚ ﺯﺩﺍﻳﻲ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ. ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻜﻦ ﺩﺭ.

Pre:سنگ شکن در اولانباتور مغولستان
Next:مراحل پردازش طلا