23 Feb
پاره پاره کننده کائولن

ارسال شده توسط مدیر

پاره پاره کننده کائولن,MPSM GROUPافتخارات. تولید کننده برتر ملی و استانی (۱۳۹۳) تولید کننده برتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۳۹۳) بهره بردار نمونه صنایع و معادن (۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴) صادرکننده نمونه (۱۳۹۰-۱۳۹۱) دارنده گواهینامه ISO 9001 ( از ۲۰۰۱ ).پاره پاره کننده کائولن,پارس کائولن | پارس کائولن. این معدن از نظر تامین مواد اولیه صنایع کشور وابسطه به کائولن را با توجه به وسعت ماده معدنی تا سالیان دور قادر به تامین می باشد. معدن کائولن پارس با توجه به وسعت، دارای 7 آنومالی و 25 بلوک معدنیش بیشک یکی از تامین کنندگان برتر کائولن ایران می باشد. زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های معدنی با کیفیتش بشناسید.تولید و فروش کادولن و بالکلی معدن کاوان کائولن در کشاورزی، صنایع .بیشترین مصارف کائولن در پر کننده، پوشش دهنده با جلای خاص و سفید کننده، منبسط کننده، ایجاد کننده مقاومت در مقابل سایش، رقیق کننده، سخت کننده در صنایع پتروشیمی، نرم کننده سطح و به عنوان کاتالیزور در صنایع مختلف،کاغذسازی، سرامیک، مرکب و رنگ سازی، دیرگداز، پلاستیک، لاستیک، دارویی، فایبرگلاس، صنایع نسوز،.

نقل قول

نظرات درپاره پاره کننده کائولن

کاربردهای کربنات کلسیم - زمین کاو

در این صنعت بعنوان پرکننده از پودر میکرونیزه با دانه بندی حدود چند میکرون و سطح خارجی که با یک نوع چرب کننده پوشیده شده است بکار میرود که خواص مذکور در ادامه را به محصول میدهد. • براق کننده سطح خارجی جسم. • افزایش دهنده مقاومت در مقابل بیشتر پاره شدن و کشیده شدن. • عدم ایجاد زردی در جسم یعنی رنگ سفید را ثابت نگه میدارد.

نشريه نهايي محيط زيست معدن 89-_1 ارديبهشت 92

در ﭘﺎره. اي ﻣﻮارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﮐﺎﻧـﻪ. آراﯾـﯽ. ) ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﺑـﻪ. دﺳﺖ آوردن ﮐﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش. (. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت. 30. روز ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘـﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. ) در آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. (. ﻣﻌـﺎدﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ در. ﺣـﺎل. اﮐﺘﺸﺎف و .. از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﯾﮏ ﻣﻌﺪن در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد، ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﻌﺎدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد. ﻣﻌﺎدن داراي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،.

يافته‌هاي مهم آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشور – 8613 - مرکز آمار

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﻏﻼن از ﻧﻈﺮ . ﮐﻨﻨـﺪه ﯾﻌﻨـﯽ. ﻗﯿﻤـﺖ ﻓـﺮوش ﺑـﻪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در. ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن اﺳﺖ. -1. -4. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري (ارزش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اي). ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ارزش اﻣﻮال ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. اي (ارزش ﺧﺮﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻞ و. ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻌﻤﯿـﺮات ... ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮔﭻ، آﻫﮏ، ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ و . ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

( ) ﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺄ ﺑﺮر - پژوهش‌های علوم و فناوری .

5 نوامبر 2013 . ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ. ﺗﮑﻠﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﺎﻟﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ رﺳﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ. ﻃﯿﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺮﺑ. ﻨﺎت . ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﻤﯿﺮﮐﺎﻏﺬ و. ﮐﺎﻏﺬ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ. 88 om-. 494. T. اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﮐﺸﺸﯽ. 91 om-. 403. T. اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺪن. 88 om-. 414. T. اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﭘﺎره. ﺷﺪن. 98 om-.

قیمت شن و ماسه سیلیس در هر تن 100 میکرون

نقش کائولن در داروسازی · کج بیل زدن روتو پاره پاره کننده جیک جیک 550 عکس · سنگ معدن نیکل آسیاب پردازش · شرکت های تابعه موتور · 1214 تاثیر پارامترهای سنگ شکن · چرخ greending فرآیند تولید · ماشین سنگ زنی در کنیا · استخراج لوازم آنگولا · درام استفاده جداکننده مغناطیسی · عکس های از سنگ شکن مخروطی های تلفن همراه.

اصل مقاله (1110 K) - زمین شناسی کاربردی پیشرفته

از ﮐﺮﺗﺎﺳﻪ ﭘﺴﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه. و ﺗﺎ ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. (ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،. 1390 .) زون. ﻫﺎي. دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر. در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ. ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎره. اي دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل. ﻏﺮب اﯾﺮان. از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺘﺠﯿﻦ. ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم. و. ﺷﻤﺎل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن. ﻧﯿﺰ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﻫﻤﻪ. آﻧﻬﺎ را. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زون دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن. –. ﺟﻠﻔﺎ. ﯾﺎد. ﮐﺮد. (Kowsari,. (1996 . ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ﮐﻮﺟﻨﻖ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت.

مجله بلور شناسي و كاني شناسي ايران، - Magiran

17 ژانويه 2012 . بررسي خواص فيزيكوشيميايي و كاني شناسي كائولن معدن قازانداغي تاكستان در توليد كاشي و انواع ديگر سراميك هاي صنعتي بيژن اعتمادي، مهناز ظريف نيا ص 363 چکيده مشاهده متن [PDF 367KB]. در اين پژوهش ويژگي هاي كائولن معدن قازانداغي تاكستان، واقع در استان قزوين را مورد بررسي قرار مي دهيم. آناليز فيزيكي،.

MPSM GROUP

افتخارات. تولید کننده برتر ملی و استانی (۱۳۹۳) تولید کننده برتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۳۹۳) بهره بردار نمونه صنایع و معادن (۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴) صادرکننده نمونه (۱۳۹۰-۱۳۹۱) دارنده گواهینامه ISO 9001 ( از ۲۰۰۱ ).

پارس کائولن | پارس کائولن

. این معدن از نظر تامین مواد اولیه صنایع کشور وابسطه به کائولن را با توجه به وسعت ماده معدنی تا سالیان دور قادر به تامین می باشد. معدن کائولن پارس با توجه به وسعت، دارای 7 آنومالی و 25 بلوک معدنیش بیشک یکی از تامین کنندگان برتر کائولن ایران می باشد. زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های معدنی با کیفیتش بشناسید.

تولید و فروش کادولن و بالکلی معدن کاوان کائولن در کشاورزی، صنایع .

بیشترین مصارف کائولن در پر کننده، پوشش دهنده با جلای خاص و سفید کننده، منبسط کننده، ایجاد کننده مقاومت در مقابل سایش، رقیق کننده، سخت کننده در صنایع پتروشیمی، نرم کننده سطح و به عنوان کاتالیزور در صنایع مختلف،کاغذسازی، سرامیک، مرکب و رنگ سازی، دیرگداز، پلاستیک، لاستیک، دارویی، فایبرگلاس، صنایع نسوز،.

کاربردهای کربنات کلسیم - زمین کاو

در این صنعت بعنوان پرکننده از پودر میکرونیزه با دانه بندی حدود چند میکرون و سطح خارجی که با یک نوع چرب کننده پوشیده شده است بکار میرود که خواص مذکور در ادامه را به محصول میدهد. • براق کننده سطح خارجی جسم. • افزایش دهنده مقاومت در مقابل بیشتر پاره شدن و کشیده شدن. • عدم ایجاد زردی در جسم یعنی رنگ سفید را ثابت نگه میدارد.

نشريه نهايي محيط زيست معدن 89-_1 ارديبهشت 92

در ﭘﺎره. اي ﻣﻮارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﮐﺎﻧـﻪ. آراﯾـﯽ. ) ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﺑـﻪ. دﺳﺖ آوردن ﮐﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش. (. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت. 30. روز ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘـﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. ) در آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. (. ﻣﻌـﺎدﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ در. ﺣـﺎل. اﮐﺘﺸﺎف و .. از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﯾﮏ ﻣﻌﺪن در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد، ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﻌﺎدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد. ﻣﻌﺎدن داراي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،.

يافته‌هاي مهم آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشور – 8613 - مرکز آمار

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﻏﻼن از ﻧﻈﺮ . ﮐﻨﻨـﺪه ﯾﻌﻨـﯽ. ﻗﯿﻤـﺖ ﻓـﺮوش ﺑـﻪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در. ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن اﺳﺖ. -1. -4. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري (ارزش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اي). ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ارزش اﻣﻮال ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. اي (ارزش ﺧﺮﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻞ و. ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻌﻤﯿـﺮات ... ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮔﭻ، آﻫﮏ، ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ و . ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

( ) ﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺄ ﺑﺮر - پژوهش‌های علوم و فناوری .

5 نوامبر 2013 . ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ. ﺗﮑﻠﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﺎﻟﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ رﺳﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ. ﻃﯿﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺮﺑ. ﻨﺎت . ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﻤﯿﺮﮐﺎﻏﺬ و. ﮐﺎﻏﺬ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ. 88 om-. 494. T. اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﮐﺸﺸﯽ. 91 om-. 403. T. اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺪن. 88 om-. 414. T. اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﭘﺎره. ﺷﺪن. 98 om-.

قیمت شن و ماسه سیلیس در هر تن 100 میکرون

نقش کائولن در داروسازی · کج بیل زدن روتو پاره پاره کننده جیک جیک 550 عکس · سنگ معدن نیکل آسیاب پردازش · شرکت های تابعه موتور · 1214 تاثیر پارامترهای سنگ شکن · چرخ greending فرآیند تولید · ماشین سنگ زنی در کنیا · استخراج لوازم آنگولا · درام استفاده جداکننده مغناطیسی · عکس های از سنگ شکن مخروطی های تلفن همراه.

پاره پاره کننده کائولن,

اصل مقاله (1110 K) - زمین شناسی کاربردی پیشرفته

از ﮐﺮﺗﺎﺳﻪ ﭘﺴﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه. و ﺗﺎ ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. (ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،. 1390 .) زون. ﻫﺎي. دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر. در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ. ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎره. اي دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل. ﻏﺮب اﯾﺮان. از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺘﺠﯿﻦ. ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم. و. ﺷﻤﺎل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن. ﻧﯿﺰ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﻫﻤﻪ. آﻧﻬﺎ را. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زون دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن. –. ﺟﻠﻔﺎ. ﯾﺎد. ﮐﺮد. (Kowsari,. (1996 . ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ﮐﻮﺟﻨﻖ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت.

معدن خرد کردن تجهیزات فارسی - سنگ شکن فکی برای فروش

. مخروطی طراحی سنگ شکن: [2015-04-30]; چین وان و دستگاه های سنگ شکن: [2015-04-30]; فروش سنگ شکن چین: [2015-04-30]; پاره پاره کننده پالس خلاء: [2015-04-30] . بزرگترین کارخانجات سیمان: [2015-04-30]; تجهیزات در معدن کائولن: [2015-04-30]; نرم آسیاب سنگ شکن مواد: [2015-04-30]; تولید کنندگان سنگ شکن فکی چینی.

سنگ آهک کارخانه های تولید - محطم ومجموع النبات

سنگ آهن منگنز اخرا قیر طبیعی مواد معدنی چیست پودر سنگ کائولن . نمک های نیترات نیترات آلومینیوم سولفیت . کارخانه سنگ کوبی و آهک پزی صالح تولید کننده پودر سنگ معدنی ,سوپر پودر معدنی ,خاک رس آسیابی , آهک ساختمانی وصنعتی. >> نرى الأسعار . سنگ آهک همراه مالزی تولید کننده سنگ شکن. تسنیماز بیرجند، علیرضا.

پرکننده ها - صنایع لاستیکی سهند

در ادامه به معرفی پاره ای از دوده های پرکاربرد در صنعت با دو نوع نامگذاری اشاره می شود : N-110→ SAF. N-220→ISAF . در زمره ی پرکننده های رنگ روشن غیر فعال کربنات کلسیم و کائولن قرار دارند که در مقادیر زیاد ، برای ارزان نمودن آمیزه هایی با رنگ روشن و همین طور در آمیزه های حاوی دوده استفاده می شوند. در ادامه به ذکر چند نمونه از این خانواده.

(: آﻣﯿﺰي رﻧﮓ ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رس ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ درﺧﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن ﺗ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﺷﺮاﯾﻂ. آب. وﻫﻮاﯾﯽ. و. اﺧﺘﻼف. دﻣﺎي. ﺷﺒﺎﻧﻪ. روزي. ﺑﺨﺼﻮص. در. ﻓﺼﻞ. ﺳﺮﻣﺎ. ،. ﺟﻬﺖ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي. از. ﺧﺴﺎرت. ﺳﺮﻣﺎ. روي. درﺧﺘﺎن. ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ. ﺷﺪ. ه اﺳﺖ . ﺗﻨﻪ. درﺧﺘﺎن. ﺑﺨﺼﻮص. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي. رو. ﺑﻪ. ﺟﻨﻮب. و. اﺣﯿﺎﻧﺎ. ﻗﺴﻤﺖ. ﺷﺮﻗﯽ. درﺧﺘﺎن. ﻫﻨﮕﺎم. ﺷﺐ. ﺑﻪ. ﻣﻘﺪار. زﯾﺎدي. ﺳﺮد. ﺷﺪه. و. ﻫﻨﮕﺎم. روز. ﺑﺎ. ﺗﺎﺑﺶ. آﻓﺘﺎب. ﺑﻪ. ﺳﺮﻋﺖ. ﮔﺮم. و. ﻣﻮﺟﺐ. اﯾﺠﺎد. ﭘﺎرﮔﯽ. در. ﭘﻮﺳﺖ. ﺗﻨﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﺑﺮ. اﺛﺮ. اﯾﻦ. ﺷﮑﺎف ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺎره.

Pre:quaries در کنیا
Next:سایت شستشو زغال سنگ برای فروش ایالات متحده آمریکا