23 Feb
آسیاب نمونه برای سنگ زنی نمونه برگ به اندازه 1 میلی متر

ارسال شده توسط مدیر

تجهیزات آزمایشگاهیجهت انجام تست ضربه آیزود و یا چارپی نیاز به ایجاد یک شکاف V شکل برروی نمونه مورد آزمایش ضربه می باشد. دستگاه فوق قابلیت ایجاد شکاف ... برای محاسبه آن در یک زمین زراعی ، یک متر مربع را در نظر گرفته ، سطح برگ گیاهانی که در آن قرار دارند را اندازه گیری کرده بر اندازه سطح زمین تقسیم می کنیم.شاخص سطح برگ در گیاهان.آسیاب نمونه برای سنگ زنی نمونه برگ به اندازه 1 میلی متر,ﻓﺼﻞ دوم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮش و داﻳﮑﺎتﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮاد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون ﮐﺘﺎب ت) ﺿﻤﺎﻳﻢ: ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺟﺎﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎرت ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺳﯽ دی و …) ﻳﮏ روﮐﺶ ﺑﻪ دور ث) ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ ﻳﺎ ﻟﻔﺎف ﺟﻠﺪ: ... ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ (1). ١ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ ٢ــ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﺤﺎﻓﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ؟ ٣ــ از ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان راه ﮐﺎﻏﺬ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد؟ ٤ــ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ٣ و ٤/٥.ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮔﺎرﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان - دانشکده محیط زیستدﮐﺘﺮﺣﺴﯿﻦ راﻣﺸﯿﻨﯽ. ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 300,000. 2,000,000. 3. ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن. دﮐﺘﺮﺣﺴﯿﻦ راﻣﺸﯿﻨﯽ. روﺗﺎري اواﭘﺮاﺗﻮر. ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 0. 500,000. 4 ... Ks, Kn. ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح درزه ﻫﺎ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 0. 1,500,000. 149. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻓﮑﯽ. 0-50. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 1. 0. 30,000. 150. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻓﮑﯽ. 0-10. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

نقل قول

نظرات درآسیاب نمونه برای سنگ زنی نمونه برگ به اندازه 1 میلی متر

آزمایشگاه آماده سازی نمونه مرکز پژوهش متالورژی رازی

آماده سازی صحیح و دقیق نمونه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام تست می باشد. مرکز پژوهش متالورژی رازی با بیش از ۳۰ سال تجربه و دارا بودن دانش و مهارت در انجام این کار به همراه پرسنل مجرب و کارآزموده و تجهیزات مدرن در انجام امر آماده سازی نمونه فعالیت می نماید. در این مرکز، آماده سازی برای طیف وسیعی از نمونه ها شامل مواد فلزی، پلیمری، سنگ،.

آسیاب نمونه برای سنگ زنی نمونه برگ به اندازه 1 میلی متر,

تجهیزات آزمایشگاهی

جهت انجام تست ضربه آیزود و یا چارپی نیاز به ایجاد یک شکاف V شکل برروی نمونه مورد آزمایش ضربه می باشد. دستگاه فوق قابلیت ایجاد شکاف ... برای محاسبه آن در یک زمین زراعی ، یک متر مربع را در نظر گرفته ، سطح برگ گیاهانی که در آن قرار دارند را اندازه گیری کرده بر اندازه سطح زمین تقسیم می کنیم.شاخص سطح برگ در گیاهان.

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

نمونه آماده شده توسط برودتی سنگ زنی در آسیاب چکش تا کمتر به طور کامل جدا پیدا شد (آزاد) نسبت به کسانی که زمین در یک آسیاب نوع ضربه در دمای محیط. [15] [16] . دستگاه جداسازی الکترواستاتیک استفاده در طول آزمایش یک نوع صفحه موازی بود, با شارژ از طریق شارژ tribo-الکتریکی در یک انجام 125 میلی متر طول لوله شارژ, با ذرات.

ﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد در ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﯾ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮو - دانشگاه فردوسی مشهد

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم. 1. و در. ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي. )3/1. ﻗﺒﻞ. از ﮐﺎﺷﺖ،. 3/2. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ و ﺳﺎﻗﻪ رﻓﺘﻦ. ) ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪ . ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آب ﺷﻮر از ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎي .. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ،. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺳﺎﻗﻪ و داﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر در. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺘﺨﺎب، آﺳﯿﺎب و ﺑﺎ روش ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮ. ﮔﯿﺮي ﺧﺸﮏ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳـﯿ.

ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮔﺎرﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان - دانشکده محیط زیست

دﮐﺘﺮﺣﺴﯿﻦ راﻣﺸﯿﻨﯽ. ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 300,000. 2,000,000. 3. ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن. دﮐﺘﺮﺣﺴﯿﻦ راﻣﺸﯿﻨﯽ. روﺗﺎري اواﭘﺮاﺗﻮر. ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 0. 500,000. 4 ... Ks, Kn. ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح درزه ﻫﺎ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 0. 1,500,000. 149. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻓﮑﯽ. 0-50. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 1. 0. 30,000. 150. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻓﮑﯽ. 0-10. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

اصل مقاله (431 K)

6 ژانويه 2013 . ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮي. ﺧﺎك ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ،. ازت. ، وزن. ﻣﺨﺼﻮص. ﻇﺎﻫﺮي. ،. اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ. ، رﻃﻮﺑﺖ، درﺻﺪ رس، ﺳﻴﻠﺖ، ﺷﻦ و. ﺳﻨﮓ. رﻳﺰه. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات. ﺟﻨﮕﻞ. ﻛﺎري ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻛﺮﺑﻦ. ﺧﺎك در ﭘﺎرك ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺗﻬﺮان. (. Varamesh et al2011 ,. ، ). ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮگ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻪ در.

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

نمونه آماده شده توسط برودتی سنگ زنی در آسیاب چکش تا کمتر به طور کامل جدا پیدا شد (آزاد) نسبت به کسانی که زمین در یک آسیاب نوع ضربه در دمای محیط. [15] [16] . دستگاه جداسازی الکترواستاتیک استفاده در طول آزمایش یک نوع صفحه موازی بود, با شارژ از طریق شارژ tribo-الکتریکی در یک انجام 125 میلی متر طول لوله شارژ, با ذرات.

تجهیزات مکانیک سنگ و مغزه های نفتی - دانش فراوران

سلول سه محوري هوك مدل (DF-HOCK). جنس: استنلس استیل. ژاکت:54 میلیمتری به تعداد 5 عدد. دستگاه شامل:پمپ دستی با فشار صفر تا 70 پاسکال – سوپاپ تخلیه هوا. توضیح: سلول هوک جهت مغزه های با ابعاد مختلف بنا به سفارش ساخته می شود. برش وتسطيح مغزه مدل (DF-CD). قطر مغزه: از 48 تا 100 میلی متر. تیغ اره:خارجی الماسه قطر.

• چینـی بهداشتـی • مـواد اولیــه گزارش جهانی صادرات و واردات چینی بهد

برای جانسون تایلز این به معنای. انطباق پذیری بیش تر از لحاظ ایجاد و. تولید کاشی ها در هر اندازه با بافت ها. و طرح های چشمگیر می باشد که از. طریق احساس لمسی جوهرهای. جلوه ایجاد می شود. جانسون تایلز کاشی های کف و. دیوار را برای بازارهای خرده فروشی،. آموزشی و مسکن تولید می کند. بعضی از معتبرترین نمونه ها شامل. متروی لندن، هتل.

به نام آن كه جان را فكرت آموخت - سیم

فرآيند تبديل مستقيم سنگ معدن مس به مفتول يا سيم مسی مصرفی در صنايع ... برنامه ساخت نمونه ابتدايی سلول آزمايشگاهی در گروه مهندسی ... مشابهی تا كاهش قطر به اندازه 0/1 ميلی متر داشت. ماشين های كشش. در سرعت كشش نرمال قرار داشته و ازدياد طول سيم همچنان نرمال. اندازه گيری شد. دانه بندی مفتول 8 ppm است و اكسيژن تا حد 2-1.

آزاد زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎ - qums - دانشگاه علوم .

ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو، آزاد. درﺧﺖ و اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ. ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي. 10. ،. 30. و. 45. دﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ. ﻗﻠﯿﺎﺋﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﺷﻤﺎرش. و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل. (. ﺑﺪون ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ. ) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، از روش زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮش.

Untitled - ResearchGate

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد وﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎی ﻫﻮازده ﮐﻤﺘﺮ درﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه روﯾﺖ ﮔﺮدد . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗ. ﺎزه ﺳﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗ. ﻮﺟﻪ ﺷـﻮد. ،. ز. ﯾﺮا رﻧﮓ ﻫﻮا زده. ،. رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ . اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ .. ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﯿﻐﻪ ﻻم. ر. ا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ وﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را درزﯾﺮ ﺗﯿﻐـﻪ ﺑـﺮش ﻗـﺮار. داده. وﺑـﻪ. ﻧﺤﻮی ﺑﺮش ﻣﯽ. دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک. ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ در ﺣ. ﺪود. 2-1. ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘـﺮ. ازﺳـﻨﮓ.

هشتمینجشنواره نانو - ستاد نانو

تنکابن: استفاده از عصاره ی گياهی به جای حالل های شيميایی در سنتز نانوذرات طال. زنجان: طراحی . دانشگاه تهران: اندازه گيری ميزان فلزات سنگين در نمونه های غذایی ... 1. نانو پوشش های تزيینی، ساخت شرکت. مهندسی سطح سوين پالسما. اين محصول. مقاوم به ســايش و فرسايش بوده و سبب. ايجاد سطحی زيبا و آراسته، افزايش کیفیت.

خومن - علوم تجربی ششم

16- وظیفه ی سلول های نگه دارنده روزنه (سلول نگهبان روزنه) در برگ گیاهان چیست ؟ باز و بسته . نور از نمونه و عدسی ها عبور می کند و ما می توانیم تصویر نمونه را به صورت روشن و بزرگ تر از خود آن ببینیم. موضوعات .. 1-ظرف آبی تهیّه کنید و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع ٢٠ سانتی متری و سپس از ارتفاع ۴٠ سانتی متری. و بار سوم از.

مهندسی گچ - روش های استخراج و تولید و فرآوری گچ - کارخانه گچ .

26 ژانويه 2017 . نخستین بار حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون سال پیش، زمانی که دریاها خشک شدند، لایه های سنگ گچی که در زیر آن ها به وجود آمده بودند پدیدار گشتند. گچ یکی از . یکی از پدیده های هنری در معماری بی همتای ایران هنر گچ بری است که در کاوش های باستان شناسی نمونه ها و نشانه هایی از رواج این هنر در روزگار ساسانی به دست آمده است.

شیراز، مرودشت، کازرون، جهرم، زرقان - ساها

و دستاوردهای اين شبکه در افق 1404 به قرار زير است. زیرساخت های این شبكه شامل چه مواردی است؟ 1. پورتال سامانه آزمايشگاه های همکار آزاد )ساها(؛. 2. دوره ها و کارگاه های .. 1. شیراز. ADC. Bioscientific. AM200. انگلستان. اندازه گیری سطح برگ. 07136410077. ﻧﺎم دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ: ﻧﺎم دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ اﻧﮕﻟﯾﺳﯽ: Leaf Area Meter. اندازه گیری سطح برگ. 1.

صندلی نرم افزاری حرفه ای برای آشپزخانه در چوب. ویدئو: صندلی تاشو .

برای تولید این نوع صندلی تاشو، یک ورق تخته چندلا با ضخامت 20 تا 25 میلیمتر، داشتن اندازه محصول آینده، مورد نیاز خواهد بود. پیچیدگی کار . لازم است نه تنها برای پردازش لبه قطعات به پایان رسید، بلکه برای نمونه گیری شیارها و سوراخ هایی که در سیستم اتصال وجود دارد. . ماشین های سنگزنی روتور غول پیکر، ارتعاشی، کمربند.

نرخ عوامل موثر در فهرست-هاي بهاي واحد پايه سال.xls نرخ عوامل موثر در .

1, نرخ عوامل موثر در فهرستهای بهای واحد پایه سال 1396 - دستمزد نیروی انسانی. 2, ردیف, کد .. 226, 224, 25020901, دستگاه لوله رانی از نوع پایلوت و کیسینگ و حلزونی، برای لولههای به قطر 200 و 400 میلیمتر, دستگاه - ساعت, 3,168,720. 227, 225 ... 651, 649, 28332002, دستگاه اسیاب نمونه سنگ, دستگاه - ساعت, 17,354. 652, 650.

فیلم : خط تولید نورد سنگین و سبک فولاد آلیاژی ایران - یزد - وبسایت .

۱،۱۵۰ × ۲۷۰ × ۳۹۰ میلی متر و وزن ۱،۰۰۰ کیلوگرم . دراین قسمت بخشی از شمش ها در هوا سرد شده، بخشی دیگر در حالت گرم به نورد سنگین شارژ و بخش دیگر به کوره های آنیل منتقل میگردد تا پس از سنگ زنی انبار شود. . دستگاه کوانتومتر : توانایی اندازه گیری ۲۸ عنصر در فولاد و ۲۲ عنصر در چدن با حد تشخیص ppm 1 (دو دستگاه)

ماريتيغال خار مريم Silybum Marianum - وحيد صادقي گوغري

وجود لکه های سبزرنگ کلروفیل دار و سفید رنگ که بر اثر ایجاد فاصله بین غشاء و سلولهای کلروفیل دارمزوفیل ایجاد شده به ظاهر برگ حالتی شبیه به سنگ مرمر می دهد. ... 2-2 تهیه نمونه ها: 08/0 گرم از نمونه های پودر سیلیمارین هر تیمار را با ترازوی دارای دقت گرم توزین کرده و به بالن ژوژه به گنجایش 50 میلی لیتر انتقال داده شد. 30 میلی.

باد صبا - مسیح دانشوری

دوز 1 تـا 2 راد در سـه ماهـه دوم و سـوم حاملگـی ، خطـر ایجـاد. بيمــاری هــای خونــی کــودکان ) لوســمی هــا ( را 1/5 تــا 2 برابــر. افزایــش مــی دهــد. :1. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،پرتوگيــری مــوارد احتياطــی. جنيــن در زمــان بــارداری تنهــا بــرای 1 الــی 2 بــار تهدیــدی. متوجــه رشــد جنيــن نمــی کنــد بــا ایــن وجــود توصيــه ميشــود. مـادران بـاردار.

Pre:فرآیند سنگ آهن با پلت
Next:سخت آسیاب سنگ چکش برای فروش