26 Apr
روند کنسانتره مس با وزن سنجی

ارسال شده توسط مدیر

روند کنسانتره مس با وزن سنجی,وزن سنجی یا گراویمتری | گراویمتری در شیمی تجزیه | آزمایشگاه آب و .21 ا کتبر 2017 . وزن سنجی یا گراویمتری (گراویمتری در شیمی تجزیه ) عبارت است از اندازه گیري کمی یـک جسـم از طریـق رسـوب دادن آن و جـدا کـردن و توزین رسوب.روند کنسانتره مس با وزن سنجی,سمینار تخصصی فرآوری مواد معدنی - ليست کنفرانس هامقادیر بازیابی در این منحنی ها ابتدا توسط تابعی از وزن و عیار خوراک و کنسانتره فرایند محاسبه و سپس نسبت به عیار کنسانتره رسم می شوند. رسم داده های . امکان سنجی تشویه و آنالیز حرارتی کنسانتره سولفید سرب معدن باما . نمونه مورد مطالعه، از کنسانتره خط فلوتاسیون سولفیدی سرب کارخانه فراوری معدن باما اصفهان تهیه شد.جدا سازی گوگرد و مس در اثر فعالیت باکتریهای . - دانشگاه تهرانبه منظور بررسي پتانسيل باکتري هاي کموليتوتروف در استخراج مس از خاک معدن مس سرچشمه و نيز جداسازي گوگرد آن (در حال حاضر به صورت آلاينده دي اکسيد گوگرد به محيط رها مي شود) فعاليت دو باکتري گوگردي بر روي ... پس از اينکه حلال فرار کربن دي سولفيد از محلول صاف شده تبخير شد وزن گوگرد باقيمانده اندازه گيري گرديد.

نقل قول

نظرات درروند کنسانتره مس با وزن سنجی

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. (. ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ. ) activity. اﻓﺰودﻧﻲ. (. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻓﺮآوري. ) additive. ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﻲ. (. ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ. ) additive Index. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ. (. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن. ) adhesion. وزن ﭼﺴﺒﻴﺪه. (. ﺗﺮاﺑﺮي. ) adhesive weight . ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ. اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. 3. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺑﻲ. دررو. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) adiabatic process. ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه. (. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ) adit. ﻃﺒﻘﻪ. (. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ) adit level. ﻣﺎده ﺷﻴﻤ.

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مقاله های معدن

15 ژانويه 2014 . محصول باارزش سلول های رانر کنسانتره است که به سلول های کلینر (تمیز کننده) وسپس به سلول های ری کلینر (تمیز کننده مجدد) می روند .کنسانتره مس – مولییدن از سلول های ری کلینر به سمت تیکنر های مس – مولیبدن و از آنجا به کارخانه فرستاده می شود تا عملیات جداسازی مولیبدن روس آن انجام شود . کنسانتر مس جدا شده از.

در ﮔﺎوﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ آﻫﻦ، ﻣﺲ و ، ﺳﺮﻣﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ا

6 جولای 2013 . ﻫﺎ و ﺗ. ﺄ. ﻣﯿﻦ ﺧﻮراك ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻣﯽ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﯽ رﯾﺰﻣﻐﺬي. -. ،ﻫﺎ. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ. و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آن. ﻫﺎ در. 200. أر. س. از. 20. ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺷﯿﺮي در اروﻣﯿﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ . ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ. ﻣﻨﮕﻨﺰ،. ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، آﻫﻦ، ﻣﺲ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ. ، ﮐ. ﻠﺮ. ، ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. در دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. ﺟﺬب اﺗﻤﯽ،. اﺗﻮآﻧﺎﻟﯿﺰر و. ﺷﻌﻠﻪ. ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ.

اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آب اﻧﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و

6 ا کتبر 2017 . و ﻏﻠ. ﻈﺖ. ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل. ﻣﺨﺘﻠﻒ. 55(. ،. 60. 65 و. درﺟﻪ ﺑﺮﻳﻜﺲ. ) ﺑﺮ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آب اﻧﺎر. رﻗﻢ رﺑﺎب. ﺗﺎزه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آب اﻧﺎر ﭘﺲ از ... ﻗﺪرت اﺣﻴﺎﻛﻨﻨ. ﺪﮔﻲ ﻳﻮن آﻫﻦ. ﻗﺪرت اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮن آﻫﻦ. (. FRAP. ) ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش رﻧﮓ. ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. (. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آب اﻧﺎر. ﺑﺎ. درﺟﻪ ﺑﺮﻳﻜﺲ. )12. 5/2 ﺑﺎ.

Mahdi Mozammel | Assistant Professor | Sahand University of .

کنسانتره ی کالکوپیریت به عنوان بزرگترین منبع مس جهان در مقابل انحلال دارای مشکلاتی می باشد که ناشی از پسیواسیون ذرات کنسانتره ی آن است و روش های مختلف انحلال . For this purpose, two different weight percent ratios of NiO and YSZ powders (50 :50 and 60 : 40) were mixed by the cost-effective ball-milling method.

سمینار تخصصی فرآوری مواد معدنی - ليست کنفرانس ها

مقادیر بازیابی در این منحنی ها ابتدا توسط تابعی از وزن و عیار خوراک و کنسانتره فرایند محاسبه و سپس نسبت به عیار کنسانتره رسم می شوند. رسم داده های . امکان سنجی تشویه و آنالیز حرارتی کنسانتره سولفید سرب معدن باما . نمونه مورد مطالعه، از کنسانتره خط فلوتاسیون سولفیدی سرب کارخانه فراوری معدن باما اصفهان تهیه شد.

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مقاله های معدن

15 ژانويه 2014 . محصول باارزش سلول های رانر کنسانتره است که به سلول های کلینر (تمیز کننده) وسپس به سلول های ری کلینر (تمیز کننده مجدد) می روند .کنسانتره مس – مولییدن از سلول های ری کلینر به سمت تیکنر های مس – مولیبدن و از آنجا به کارخانه فرستاده می شود تا عملیات جداسازی مولیبدن روس آن انجام شود . کنسانتر مس جدا شده از.

استخراج مس - نخبگان جوان

4 ژانويه 2010 . در این روش از کانه اکسیدی، سولفیدی کم عیار یاکنسانتره سولفیدی تشویه شده برای استخراج مس استفاده می‌شود. ... اين شمش عموما براي ساخت برنج ها استفاده مي شود كه داراي وزن مخصوص 7.1 گرم بر سانتي متر مكعب مي باشد و نقطه ذوب آن 420 درجه سانتي گراد مي باشد د: شمش سرب : اين شمش داراي نقطه ذوب 327 درجه.

روند کنسانتره مس با وزن سنجی,

معاونت کمکهای تجاری - دفترتوسعه صادرات کالا - سازمان توسعه تجارت

ﻣﺲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت از ﻣﺲ. 439. 1,6. 479. ﺟﻤﻊ ده ﻗﻠﻢ. 23066. 82. 12. ﻣﺎﺧﺬ: ﺳﯿﺴﺘﻢ. TIS. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﻤﺮگ ج.ا.اﯾﺮان. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﮐﺎﻻ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل. 1395. رﺗﺒﻪ در. ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ. 95 .. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ، روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ. 2. %، ﮐﻤﭙﻮت و ﮐﻨﺴﺮو. 14. % ،رب ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ. 3. % ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه و آﺑﻤﯿﻮه. 31. % و ﻗﻨﺪ وﺷﮑﺮ. 25. % ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و.

روند کنسانتره مس با وزن سنجی,

Journal Archive - Articles - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Optimization of Dimethyl Phthalate Degradation Parameters Using Zero-valent Iron Nanoparticles by Response Surface Methodology: Determination of Degradation Intermediate Products and Process Pathway · بهینه سازی پارامترهای تخریب دی متیل فتالات توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از روش سطح پاسخ:.

زیست نامه پروفسور صمد بنیسی - مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

موضوع کار : بالا بردن عیار کنسانتره روی با استفاده از شستشوی کف سلولهای فلوتاسیون. ۵- معدن مس و روی (Kidd Creek )، ایالت اونتاریو، کانادا (۱۳۷۲ ). موضوع : کنترل و اندازه گیری کف سلولهای فلوتاسیون و تانکهای شستشوی شیمیائـی (Leaching ). ۶- مجتمع مس سرچشمه، کرمان (۱۳۷۴ تاکنون). عناوین بعضی از پروژه ها : ارزیابی و.

ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻓ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ. (. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ،. ﻭ. UNIDO. ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎﻧ. ﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ. ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ .) ٣٨. -٦. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﻴﻤﺖ. ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ.

چکیده پایان نامه ها گروه مهندسی معدن – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی .

6 فوریه 2017 . با افزایش مقدار استبنیت، مقدار سرب و جیوه هم نسبت به سایر عناصر افزایش می یابد که می توان از آن ها بعنوان ردیاب استفاده نمود. کاربرد روشهاي جدید و کم هزینه فلوتاسیون توانسته عیار اقتصادي این ماده معدنی را با توجه به بهاي تمام شده براي تولید یک تن محصول و قیمت روز آنتیموان، کاهش دهد. با توجه به قیمت.

معدن مس سونگون - Sungun Mine

20 ژوئن 2013 . معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین مجتمع‌های صنعتی معدنی جهان محسوب می‌گردد و بزرگ‌ترین تولید کننده مس ایران می‌باشد . . رشته کوه‌های مزبور از سمت شرقی از انتهای کوههای تالش، جنوب شهرستان گرمی شروع شده و با روند غربی - شرقی از سوی غرب به رشته کوه‌های قفقاز در جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نیز آناتولی در.

روند کنسانتره مس با وزن سنجی,

تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر .

بمنظور بررسی تاثیر پروتئین کنسانتره سویا بر شاخصهای رشد، ضریب تبدیل غذا و ترکیب الشه تاسماهی سیبری تحقیقی به مدت. 8 . حالل شویی بوسیله الكل از بین می روند .. زیست سنجی ماهیان هر. 01. روز یك بار و با ت. وجه به اطالعات. به دست آمده شاخصهای رشد با استفاده از اطالعات به. دست امده. از طول و وزن ماهیان در فرمولهای مربوطه.

نیکل - جلاپردازان پرشیا

تعداد خدمات پوشش نوع پوشش مس نوع پوشش نیکل انواع و ضخامت کروم 6- اطلاعات مورد نیاز مانند: شکل ظاهری ضخامت پوشش پوشش نیکل دو و سه لایه میزان چسبندگی مقاومت در برابر ... از این رو شرکت جلاپردازان پرشیا مفتخر است اعلام دارد بعنوان تنها تولید کننده محلول کنسانتره نیکل سولفامات با خلوص بسیار بالا در ایران می باشد.

ﮋﮔﯽ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي آزﻣﻮن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺧﻮراك ﻃﯿﻮر

20 سپتامبر 2011 . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﺳﺮب،ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،ﻣﺲ،آﻫﻦ و. روي. -. روش ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻮري ﺟﺬب اﺗﻤﯽ. -3. 15. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره. 16722. ،. ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. -. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﻘﺪار. -. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي. آرﺳﻨﯿﮏ. ﮐﻞ ﺑﺎ روش ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪرﯾﺪ. (HGAAS). ﭘﺲ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺎزي. ﺧﺸﮏ . -3. 16. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره. 17378. ،. ﺧﻮراك دام. -. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﯿﻮه ﺑﺎ روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺟﺬب. اﺗﻤﯽ.

روند کنسانتره مس با وزن سنجی,

رزومه علمی آقای دکتر محمد رنجبر - سیویلیکا

14 ا کتبر 2015 . لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق .. ۵۳, بررسی رفتار حلالیت کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از روشهای الکتروشیمایی · دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, ۱۳۸۷.

یا آویشن فلفلی نعناع افزودن گیاهان دارویی اثر (Mentha Peppirta L .

15 ژانويه 2015 . شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت بره. های پرواری. سنجابی. انجام شد. تعداد. 18. رأس. بره. با میانگین. وزن. 5/1. ±1. /. 26. کیلوگرم. در قالب طرح کامال تصادفی با. سه. تیمار ). شاهد،. سه. درصد نعناع فلفلی. یا. سه. درصد آویشن. ( و. شش. تکرار. در هر تیمار. ، به. مدت. 90. روز پروار شدند. نسبت کنسانتره به علوفه. 70:30.

Mohammad Ramezani - سامانه پژوهان

114, 88576, سنتز پلی اتیلن ایمین های با وزن مولکولی بالا اصلاح شده و ارزیابی ترانسفکشن نانو ذرات حاصل از آن به منظور تهیه یک وکتور غیر ویروسی غیر سمی, مجری, پایان یافته, خير. 115, 88541, انتقال .. 201, 940381, طراحی وساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص سرب, همکار, پایان یافته, خير.

ﺟﻮﻧﺰ و و . ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارد - ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ 1 - نشریه علمی-پژوهشی .

ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺣﺠـﻢ. ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﭘﺎﻟﭗ در ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در. ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ، ﻣﺒﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ. ﺆﻣ. ﺛﺮ اﺳﺖ. [. ٢٤ .] -3. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗـﺎ .. ﺳﻨﺠﯽ. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. ﮐﻨﺘﺮل. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﭘﺎﻟﭗ. ﺑﺎو. اﻋﻤﺎل. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﺧﺎرﺟﯽ. ﺑﺮ. روي. ﯾﮏ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﯽ. ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ. ه. ﺻﻨﻌﺘﯽ. (. ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﻣﺲ. ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن. ) اﺳﺖ . دراﯾﻦ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺪف. ﺑﺎزداﺷﺖ. ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي. ﻣﺲ.

Pre:شرح فرآیند جداسازی مغناطیسی از سنگ معدن
Next:چگونه به افزایش پیش نویس آسیاب توپ