22 Mar
طبقه بندی تجهیزات خرد کردن سنگ زنی بر اساس اصول خود را از کار

ارسال شده توسط مدیر

طبقه بندی تجهیزات خرد کردن سنگ زنی بر اساس اصول خود را از کار,تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .15. تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی. طبقه بندی تیغه فرزها: تیغه فرزها از نظر شکل و لبه های برنده با هم متفاوت هستند. تعداد دندانه و زوایای تیغه فرزها به جنس قطعه کار. و قطر آنها بستگی دارد که از این نظر تیغه فرزهای غلتکی در سه گروه معرفی شده اند )جدول1 (. شکل23. جدول 1. پرسش. در صورتی که قسمتی از دستگاه آسیب ببیند چه.طبقه بندی تجهیزات خرد کردن سنگ زنی بر اساس اصول خود را از کار,ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ - نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن21 نوامبر 2011 . ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن. 89. روﻧﺪ. ﻫﺎي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ، داﻣﻨﻪ. اي. وﺳﯿﻊ از ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ. ﺗﻮان. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. 5[. ]: ... در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر. رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. اﻧﺠﺎم. آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . روش. ﻫﺎي ﺑﻪ. ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ را ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد. : •. ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰش ﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ دارﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻧﺮخ.شرح وظايف متصديان و مديران واحدهاي توليدي - دانشگاه علوم پزشکی قمو ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑـﻪ وي. ﺗﻌ. ﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داراي. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ. آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي . ﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي . •. ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ . •. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت،اﻧﺒﺎرﻫﺎ و. •. ﻧﻈﺮات ﻓﻨﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ. ” ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﮔﺰارش دﻫﺪ وﻣـﺪﯾﺮ واﺣـﺪ.

نقل قول

نظرات درطبقه بندی تجهیزات خرد کردن سنگ زنی بر اساس اصول خود را از کار

دستگاه شستشوی اپکسی - فلامک ماشین

دستگاه شستشوی اپکسیدر 26 مدل مختلف بدون راننده و با راننده طبقه بندی بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا مناسب برای شستشوی سنگ ، سرامیک ، کفپوش ، اپوکسی ، بتون مسطح و .

طبقه بندی تجهیزات خرد کردن سنگ زنی بر اساس اصول خود را از کار,

با شغل نجاری آشنا شوید و پرکاربردترین ابزار نجاری را بشناسید

7 ژانويه 2018 . کار کردن به صورت عملی در محیط کارگاه امکان آشنایی هر چه بیشتر با انواع چوب و دستگاه ها و ابزار نجاری را فراهم میاورد. حداقل زمان لازم برای یادگیری . نجاری نیز مانند هر صنعت دیگری ابزارهای خاص خود را میطلبد، این ابزار را میتوان در گروه ابزار دستی و ابزار برقی و ابزار برشی دسته بندی نمود. اره، متر، تراز، چکش،.

آموزش عمومی ایمنی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار. سال. 1396. جمهوری اسالمی ایران. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی. معاونت روابط کار. کتابچه. آموزش عمومی ایمنی .. های متحرک دستگاه و ماشین آالت و برخورد. اجسام رها شده. از. طبقات. با افراد و. یا. برخورد قطعات و مواد. پرتاب شده. در اثر. سنگ. زنی، جوشكاری، برشكاری، تراشكاری. با.

تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

15. تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی. طبقه بندی تیغه فرزها: تیغه فرزها از نظر شکل و لبه های برنده با هم متفاوت هستند. تعداد دندانه و زوایای تیغه فرزها به جنس قطعه کار. و قطر آنها بستگی دارد که از این نظر تیغه فرزهای غلتکی در سه گروه معرفی شده اند )جدول1 (. شکل23. جدول 1. پرسش. در صورتی که قسمتی از دستگاه آسیب ببیند چه.

فصل اول: طبقه بندی مواد

ارزشمندی در خود جای داده که آن را به یکي از غنی ترین محوطه های باستانی. ایران و جهان تبدیل کرده است. 1ـ این منطقه از توابع شهر نطنز است. سنگ مس شکل 1-2 .. تقسیم بندي. بر اســاس مواد مورد اســتفاده در مهندســي از بقیه جامع تر است و بیشتر مورد. استفاده قرار مي گیرد. فلزات. آهــن، آلومینیــم، مس، نیکل، فوالد و برنج از جمله فلــزات و.

شرح وظايف متصديان و مديران واحدهاي توليدي - دانشگاه علوم پزشکی قم

و ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑـﻪ وي. ﺗﻌ. ﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داراي. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ. آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي . ﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي . •. ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ . •. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت،اﻧﺒﺎرﻫﺎ و. •. ﻧﻈﺮات ﻓﻨﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ. ” ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﮔﺰارش دﻫﺪ وﻣـﺪﯾﺮ واﺣـﺪ.

با شغل نجاری آشنا شوید و پرکاربردترین ابزار نجاری را بشناسید

7 ژانويه 2018 . کار کردن به صورت عملی در محیط کارگاه امکان آشنایی هر چه بیشتر با انواع چوب و دستگاه ها و ابزار نجاری را فراهم میاورد. حداقل زمان لازم برای یادگیری . نجاری نیز مانند هر صنعت دیگری ابزارهای خاص خود را میطلبد، این ابزار را میتوان در گروه ابزار دستی و ابزار برقی و ابزار برشی دسته بندی نمود. اره، متر، تراز، چکش،.

روغن ريسندگي الياف مصنوعي - دانشگاه علوم پزشکی یزد

بر اساس طبقه بندی. NFPA. نوع آتش. خاموش كننده. نوع. A. چوب و كاغذ. والياف. نوع. B. نفت و بنزين. نوع. C. تجهيزات برقي. آب. بسيار خوب. نامناسب. نامناسب. CO2 ... شوک الکتریکی. عینک دستکش و گوشی حفاظتی. سیستم ارت. دستگاه سنگ. زني. تیز کردن وسایل. پرتاب جرقه. شکستن و پرتاب سنگ. داغ بو. دن قطعه برش خورده.

آموزش ساخت و نصب کابینت,کابینت آشپزخانه - بهینه ساز

در ابتدای امر باید توجه کرد که برش درب ها نمای اپن و طبقه های داخلی کابینت بعد از نصب کابینت ها در آشپزخانه صورت می گیرد. به طور کل برش کاری در دو مرحله صورت می گیرد مرحله اول به اصطلاح خرد کردن ورقه است و مرحله دیگر اندازه بری تخته ها می‌باشد. در اندازه بری تخته ها باید مواردی مانند ضخامت PVC عیب هایی همچون تابیدگی ورق و.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻨﺎﻳﻲ. 161. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ . ﺷﻤﻊ. ﻛﻮﺑﻲ و ﺷﻤﻊ. رﻳﺰي و ﺳﭙﺮﻛﻮﺑﻲ. 193. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻟﺐ. ﺑﻨﺪي، ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ و ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﻣﺪ. ﻓﻮن در ﺑﺘﻦ و درزﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ. 231. ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ . ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك. 253. ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ . ﻗﻨﺎت. ﻫﺎ. 261. ﻓﺼﻞ دﻫﻢ . ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺰي. -. ﺟﺎن ﭘﻨﺎه. -. ﻋﺎﻳﻘﺒﻨﺪي و اﻧﺪود. 267. ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ . زﻫﻜﺸﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎ. 291. ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ . ﻗﺸﺮ زﻳﺮاﺳﺎس. 323. ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ . اﺳﺎس. 345.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﻪ. ﻫﺎي ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از. ﺷﻜﺴﺘﻦ ﮔﺮدو، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ را درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ . ﻋﻴﺐ ﻋﻤﺪه. روش ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻐﺰ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗ. ﻜـﻪ ﻣﻐـﺰ ﺑـﻪ. دﺳـﺖ. آﻣﺪه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ .. اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﺶ، رﻓﺘـﺎر ﺿـﻌﻴﻒ. ﺗـﺮي از ﺧـﻮد. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪول ﻛﺸﺸﻲ و ﺧﻤﺸﻲ، در درﺻـﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺿـﺎﻓﻪ. ﻛﺮدن ﺳﻠﻮﻟﺰ و در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺘﻪ. اي و ﺷﺒﻜﻪ.

یک اره ایده آل چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد ؟ - صنایع چوب

6 ژانويه 2016 . ابزار اره و انواع آن به منظور قطعه کردن و دو نیم نمودن سطوح چوبی استفاده می شود که کار خود را با حرکت رفت و برگشتی و اصطکاکی دندانه انجام می دهد. . بدین منظور اره ها را تقسیم بندی می کنند و بر هر نوع برشی از اره مخصوص به آن استفاده می شود. اره ها از نظر طول بدنه، عرض تیغه، شکل دندانه، زاویه برش، مقدار چپ و.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻨﮓ ﻟﯿﻔﺘﯿ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎرﺑﺮداري اﺻﻮل

ﮐﺎرﮔﺎه. اﺻﻮل. ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎرﺑﺮداري. و. ﻟﯿﻔﺘﯿ. ﻨﮓ. ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ،ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ،و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﻧﺎﺻﺮ. ﻣﻠﮑﯽ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴ. ﻞ .1. ﻣﻔﺘﻮل ﻓﻮﻻدي ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ . ﮑﺪﯾﮕﺮ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ. ﻓﺸﺎر. و اﻓﺰاﯾﺶ. ﺳﻔﺘﯽ. ﻣﯿﺸﻮد . ﻣﻐﺰي ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ﺷﻮك ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ را درون ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋ. ﻠﺖ. ﺟﺬب روﻏﻦ. در ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره داﺧﻞ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ را. روﻏﻦ ﮐﺎري. ﻣﯿﮑﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﻪ.

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 . گروه حمایت از مصرف کنندگان در مجله Which می گوید آزمایشاتی که در تعدادی از دفاتر کاری لندن انجام شده نشان دهنده این است که تجهیزات دفتری حامل ویروس هایی .. تمرکز در این حال دشوار می شود زیرا همواره در حال سرزنش کردن خود هستیم در نتیجه زمانی را برای تنها بودن و بررسی زندگی و سازماندهی افکار و اولویت بندی.

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. -. ﭘﺮﻫﻴﺰ از دوﺑﺎره ﻛﺎري ﻫﺎ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر. -. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .. ﺧﺮد ﻛﺮدن ﭘﻮش ﺳﻨﮓ. ). ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺧﺮج ﮔﺬاري ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺗﺸﺒﺎري اﺳﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﻳﺎ.

هسته خرما ماشین خرد کردن - سنگ شکن

در اين مرحله خرما هاي تميز درجه بندي شده ، پس از انجام عمليات خشك كردن و كوتينك از خط . . SM601 دستگاه چیلر مدل TS-30 دستگاه پانچ دسته بازکن نایلکس دستگاه خرد کن و سنگین کن جدا سازي بطري PVC از PET مخزن شناور ساز اول ماشين پرک شوئي. . یعنی در صورت رعایت کردن همه اصول از زمان گرده افشانی تا برداشت خرما، سود .

احجار راسبه - Ministry of Mines and Petroleum

تخلیه یا زهکشی سنگ اسیدی ( تیزابی):- عبارت است از خروج آب دارای اسید (معمولاً از داخل معادن فلزات یا معادن ذغال سنگ) .. جنس یا محصول:- عبارت از یکنوع ماده جسمی یا فزیکی مانند مواد غذایی، حبوبات و فلزات است که با سایر محصولات همنوع که توسط سرمایه گذاران به اساس قرارداد های که در .. Classified – طبقه بندی شده – رده بندی شده.

بازرسی رنگ و پوششV E T R A – G R O U P

ب – زبر کردن سطح برای بهبود چسبند گی پرایمر هر قدر اندازه ماسه ها استانداردتر و فشارهوا بالای ٧ بار باشد سطح سندبلاست شده زبرتر و چسبندگی ایده آل تر خواهد بود . .. برای جلوگیری از دوباره کاری و تعمیرات رنگ ، کلیه کارهای مکانیکی از قبیل جوشکاری سنگ زنی و غیره باید قبل از سندبلاست و رنگ به اتمام رسیده باشد.

دسته‌بندی نشده | سندبلاست

این انژکتور چند کاره به پیمانکار وت بلاست اجازه می دهد عملیات بلاستینگ را در دو حالت خشک و تر ( سند بلاست و وت بلاست ) با یک دستگاه انجام دهد. 374283_mo .. برای تمیز کاری و جلوگیری از خوردگی سطوح در ابعاد کوچک روش های سنگ زنی،سمباده زنی و برس زنی و در ابعاد وسیع تجاری آن یعنی سند بلاست(ماسه پاشی)انجام می گیرد.

مشخصات تجهیزات - دانشگاه صنعتی شاهرود

اساس کار این. سنگ شکن ها بر مبنای اصطکاک بین سنگ و استوانه ها استوار است. ConeCrusherسنگ شكن مخروطی. مشخصات: ساخت انگلستان )DENVER SALA(. موارد کاربرد در صنعت: خردایش نمونه های سنگی. شرح عملکرد: این نوع سنگ شکن که با نام سیموند نیز ان را نام میبرند به عنوان سنگ شکن ثانویه در مراحل میانی. خردکردن تا ابعاد.

راهنمای انتخاب وسایل حفاظت چشم و صورت - HSE یاب | فروشگاه .

17 سپتامبر 2017 . می‌باشد، استفاده می‌شود به طور مثال برای مشاغلی مثل سنگ‌زنی، ماشین کردن، خرد کردن، پرچ کردن، ذوب فلزات و براده برداری، کوره کاری و … کاربرد دارد. که متناسب با نوع و کاربرد ویژه به انواع مختلفی نظیر گاگل‌های فنجانی، قابل انعطاف، اسفنج دار، ریخته گری، جوشکاری، قلم زنی و… تقسیم بندی می‌شود. در تعدادی از.

Pre:چگونه کار می کند صفحه نمایش ارتعاشی
Next:abplanalp سنگ زنی لنت های ترمز و صفحات کلاچ