17 Feb
چگونگی پردازش باریت

ارسال شده توسط مدیر

ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﯾﯽ در ﮐﺎﻧﻪ - دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي رﺧﺴﺎره اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬ22 آوريل 2013 . ﻮﺟـﻮد و ﮔﺰارﺷـ. ﻬﺎي. ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن. اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، داراي آﺛﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻃﻼ ، ﺳﺮب و ﻣﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ. ﺑﺎ. ﻫﺎﻟﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي رﺳـﯽ. (. آرژﯾﻠﯿـﮏ. ) ، اﮐﺴـﯿﺪﻫﺎي آﻫـﻦ،. ﺑﺎرﯾﺖ و ژﯾﭙﺲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ . ﻫﺪف از اﯾﻦ. ﭘـﮋوﻫﺶ. ،. ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﮔﺮﺳـﺎﻧﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻣﻨﺪ. (. اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ. ) ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ. ده از. روﺷـﻬﺎي. ﭘـﺮدازش. ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣــﺎﻫﻮاره. اي ﺑــﺮ روي داده. ﻫــﺎي ﺳــﻨﺠﻨﺪه. ASTER. و. ETM.چگونگی پردازش باریت,تعیین ویژگی های هندسه ناپیوستگی ها با استفاده از تکنیک های .بررسی چگونگی تغییرات سطح خاکستری در تصویر، اساس آشکارسازهای. لبه در پردازش تصویر به. شمار می. رود . در این روش با حداقل کردن دخالت کاربر، ضم. ن غلبه. بر محدودیت. های روش دستی، روشی سریع، کامل، و م. ؤ. ثر برای تعیین پارامترهای هندسه. درزه. ها فراهم می. سازد و چشم. اندازی سریع برای شناسایی و آنالیز هندسه ناپیوستگی.(RS) در اکتشاف کانسارها کاربرد سنجش از دوره ها و سهولت در امر پي جویي این کانسارها شود. در این تحقیق از باندهاي. SWIR. سنجنده استر و سنجنده ابر طیفي. هایپریون و نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهاي در ناحیه هاي مورد مطالعه میتواند راهنماي مناسبي براي اکتشاف این. نوع کاني سازي ها در مناطق مشابه باشد. کلمات کلیدي: سنجش از دور، داده ها، طول موج، کانسار، دگرساني ، سنجنده،.

نقل قول

نظرات درچگونگی پردازش باریت

چگونه تالک تشکیل - سنگ شکن و آسیاب آسیاب

چگونه باریت تشکیلjpproduct. دریاچه تار چگونه تشکیل شده استدریاچه ی سبلان چگونه تشکیل ,تالک میکا باریت کائولینت. دریافت قیمت . زمین شناسینمونه سوالاتی از فصلزمین شناسی(کانی ها). کانی گوگرد چگونه تشکیل می شود..تالک میکا باریت . دریافت قیمت . چگونگی پردازش سنگ آهک به تالک. بافت اصلی سنگ.

تخمین عمق و ضریب شکل آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از روش .

ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺟﺪﯾﺪى ﺑﺮاى ﺗﻔﺴﯿﺮ داده ﻫﺎى آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪان. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺰوﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿم.ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎر. ﻣﺘﻘﺎرن و ﮔﺮادﯾﺎن اﻓﻘﯽ آن ﺑﺮاى ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤك و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ. ﺳﺎﺧﺘ. ﺎر ﻣﺪﻓﻮن. ،. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. در اﮐﺜﺮ روش ﻫﺎى. ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﭘﺮدازش. ﻫﺎى. ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ. ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ و. ﻟﺬا داده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زمين شناسي اقتصادي - دانشگاه اصفهان

و ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي ﺧﺎك ﻧﺴﻮز، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ و ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ. -10. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان. (. ﺑﺎرﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت. ) -11. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ دو ﺑﺮ ﺻﻴﻘﻞ. - 3. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. - 4. آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﻤﺎد. - 5. روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ. - 6. ﺗﻬﻴﻪ دو ﻣﻘﻄﻊ دو ﺑﺮ ﺻﻴﻘﻞ و. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺎﻻت درﮔﻴﺮ در آن. روش ارزﻳﺎﺑﻲ.

پردازش اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به مفهوم کلّی، پردازش موازی اطلاعات عبارت است از دریافت داده‌ها، ایجاد فرایند مقایسه و در نهایت تغییر یا عدم تغییر اطّلاعات موجود به صورتی دیگر. بدین ترتیب، هر آنچه که در جهان رخ می‌دهد، می‌تواند به نوعی پردازش اطّلاعات تلقی گردد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﯾﯽ در ﮐﺎﻧﻪ - دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي رﺧﺴﺎره اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬ - مجله زمین شناسی اقتصادی

22 آوريل 2013 . ﻮﺟـﻮد و ﮔﺰارﺷـ. ﻬﺎي. ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن. اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، داراي آﺛﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻃﻼ ، ﺳﺮب و ﻣﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ. ﺑﺎ. ﻫﺎﻟﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي رﺳـﯽ. (. آرژﯾﻠﯿـﮏ. ) ، اﮐﺴـﯿﺪﻫﺎي آﻫـﻦ،. ﺑﺎرﯾﺖ و ژﯾﭙﺲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ . ﻫﺪف از اﯾﻦ. ﭘـﮋوﻫﺶ. ،. ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﮔﺮﺳـﺎﻧﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻣﻨﺪ. (. اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ. ) ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ. ده از. روﺷـﻬﺎي. ﭘـﺮدازش. ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣــﺎﻫﻮاره. اي ﺑــﺮ روي داده. ﻫــﺎي ﺳــﻨﺠﻨﺪه. ASTER. و. ETM.

تعیین ویژگی های هندسه ناپیوستگی ها با استفاده از تکنیک های .

بررسی چگونگی تغییرات سطح خاکستری در تصویر، اساس آشکارسازهای. لبه در پردازش تصویر به. شمار می. رود . در این روش با حداقل کردن دخالت کاربر، ضم. ن غلبه. بر محدودیت. های روش دستی، روشی سریع، کامل، و م. ؤ. ثر برای تعیین پارامترهای هندسه. درزه. ها فراهم می. سازد و چشم. اندازی سریع برای شناسایی و آنالیز هندسه ناپیوستگی.

چگونگی پردازش باریت,

چکیده پایان نامه ها گروه مهندسی معدن – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی .

6 فوریه 2017 . کانی سازي اولیه در دو مرحله رخ داده است: ۱ ( کانی سازي گالن پیریت کالکوپیریت اسفالریت سولفوسالت سولفید مس آنتیموان همراه با باطله ي کوارتز و باریت ۲ ( کانی سازي استیبنیت پیریت اسفالریت فولوپیت همراه با باطله هاي کوارتز، باریت، دولومیت و کلسیت. کانی هاي ثانویه زون اکساینده نیز شامل مالاکیت،.

چگونگی پردازش باریت,

(RS) در اکتشاف کانسارها کاربرد سنجش از دور

ه ها و سهولت در امر پي جویي این کانسارها شود. در این تحقیق از باندهاي. SWIR. سنجنده استر و سنجنده ابر طیفي. هایپریون و نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهاي در ناحیه هاي مورد مطالعه میتواند راهنماي مناسبي براي اکتشاف این. نوع کاني سازي ها در مناطق مشابه باشد. کلمات کلیدي: سنجش از دور، داده ها، طول موج، کانسار، دگرساني ، سنجنده،.

پردازش اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به مفهوم کلّی، پردازش موازی اطلاعات عبارت است از دریافت داده‌ها، ایجاد فرایند مقایسه و در نهایت تغییر یا عدم تغییر اطّلاعات موجود به صورتی دیگر. بدین ترتیب، هر آنچه که در جهان رخ می‌دهد، می‌تواند به نوعی پردازش اطّلاعات تلقی گردد.

چگونگی پردازش باریت,

بررسی کانی سازی مس- طالدار گرانیتویید طارم . - فصلنامه علوم زمین

گزارش مقدماتی چگونگی آلونیت زایی و کائولینیت زایی پهنه طارم. توسط عمیدی و همکاران )1359( منتشر شد. .. کوارتز، کلسیت و باریت که در آنها کانه زایی سولفیدی صورت گرفته است، 11. مقطع دوبرصیقل تهیه و مطالعات ریزدماسنجی .. پردازش شده و روی نمودارهای مختلف منتقل شده اند. مطابق این جدول Minpet. مقادیری از 53 درصد تا 76.

اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اي ﻣﻘﻴﺎس رﺳﻮﺑﺎت آﺑ - سازمان نظام مهندسی معدن

ﭘﺮدازش داده. :ﻫﺎ. داده. ﻫﺎي. ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺮم. اﻓﺰاري. (. ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ. Excel. ) ﻣﺮﺗـﺐ و. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮ .ﺪﻧ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ روش زﻳﺮ ﺑﺮاي داده .. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺘﺸﺎف ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﺶ. : 2. ﺑﺎرﻳﺖ، ﺳﻠﺴﺘﻴﻦ،. ﺳﻴﻠﻴﺲ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر، زﺋﻮﻟﻴﺖ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ، ﻓﻠﻮرﻳﻦ. در دﺳﺖ ﺗﺪوﻳﻦ. 30. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

چگونگی پردازش باریت,

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

3 آوريل 2016 . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮدازش ﻳﺎ روش. ﻫﺎي آﻣﺎري اﻋﻤﺎل ﺷﺪه. -ذ. ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ (ﻧﻪ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ). ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش. ﺑﻪ. ﻛﺎر رﻓﺘﻪ،. اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و. اراﻳﻪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺸـﺮﻳﻪ. ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره. 540. و. 671. ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻛﺸﻮر. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. " دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس رﺳـﻮﺑﺎت آﺑﺮاﻫـﻪ. اي. (. 1:25،000. ") "و. دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ. در.

فصلنامه علوم زمين، شماره 94 - Magiran

9 مه 2015 . در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم! توجه: magiran پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت.

ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش

3 فوریه 2015 . ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ . دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن. /. اﻣﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ. : ﺗﻬﺮان. –. اﻣﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن. 1388. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي. : 68. / ص. ﻣﺼﻮر. ﺷﺎﺑﻚ. : 3-8-. 91456. -600-978. ISBN 978-600-91456-8-3. وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ.

ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺮﺡ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺧﺎﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ (1376). 13. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ. ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ (1378). 14. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ (1378). 15. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ (1362). 16. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺮﺡ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺷﻤﺲ ﻋﺮﺏ. (1363). 17. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺮﺡ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺑﺎﺭﻳﺖ (1366). 18. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻯ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﻯ ﻧﻤﻜﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ (1367).

نرم افزارهای زمین شناسی + آموزش [آرشيو] - P30World Forums - انجمن .

بخشهایی نظیر مدیریت فایلها، زمین مرجع نمودن و بارزسازی تصویر مربوط به پیش پردازش بوده و سایر موارد در مراحل پردازی و پردازش تکمیلی جای می گیرند. برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت .. 3- آیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای به مناطق مستعد باریت هم میشه پی برد ؟ 4- در صورت امکان مقاله ای که فقط رابطه.

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

وزن مخصوص سنگ آهن سرباره پردازش - سنگ شکن

5, ارائه يك مدل رياضي براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري در شركت فولاد .. 72, انجام بررسي خواص و چگونگي كاربرد سرباره كوره هاي قوس الكتريكي مجتمع . امكان تشخيص انواع خرابي هاي سطحي با استفاده از تكنيك هاي پردازش ديجيتال تصوير .. 137, بررسي شرايط بهينه مصرف كنسانتره سنگ آهن هاي سه چاهون و چغارت بعنوان.

پايان نامه هاي جاري - شرکت ملی نفت

227, 225, مديريت اكتشاف, پردازش و وارون سازي داده هاي مگنتوتلوريك و تلفيق آن با داده هاي لرزه اي و نمودار هاي چاه پيمايي به منظور اكتشاف ساختارهاي هيدروكربوري در ناحيه ... 314, 312, نفت فلات قاره, بررسي چگونگي انتقال اطلاعات موجود در انتهاي چاه به سر چاه ، در حفاري هاي عميق, سپيده اكبري, كارشناسي ارشد, محمدتقي احمديان, صنعتي.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

یادگیری مسئله محور و چگونگی کاربرد آن در کلاس درس دوره تحصیلی ابتدایی 26. ... پردازش تصاویر ماهوارهای و محاسبه فاکتور خطوارگی جهت شناسایی زونهای شکستگی در سطح زمین؛ مطالعه موردی ورقههای 1:100000 کدکن و شامکان .. 9. شناسایی کانه های مختلف معدن باریت مهدی آباد یزد باروش مطالعه مقاطع صیقلی و نازک XRF , XRD 10.

سمینار/ تز دکتری - دانشکده مهندسی معدن

641, کاربرد تکنیک آنالیز موجک در پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی ( گرانی ), دانشور، عبدالسلام, 810593028, اکتشاف معدن, بحرودي عباس, 94/09/16. 642, استفاده از سیستم استنتاجگری فازی در اکتشافات معدنی, برک، سمانه, 810593018, اکتشاف معدن, بحرودي عباس, 94/09/16. 643, مطالعه چگونگی مدل سازی وارون داده های.

Pre:beawar آسیاب قیمت استرالیا
Next:دست زدن به سنگ شکن زغال سنگ