26 May
قابل حمل له گاو قابل تنظیم

ارسال شده توسط مدیر

قابل حمل له گاو قابل تنظیم,ماشین آلات کشاورزی4- گاو آهن های اسکنه ای: این دسته خود سه نوع دارند: الف) گاو آهنهای زیر شکن ب ) گاوآهنهای قلمی ج) گاوآهنهای پنجه غازی - زیر شکنها بیشتر به منظور شخم زدن خاکهایی که بسیار .. اکسل جلویی تراکتورهای پا بلند عریض و قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند , مانند.قابل حمل له گاو قابل تنظیم,قابل حمل له گاو قابل تنظیم,ﻫﺎي ژل ﭘﻚ و آﻳﺲ ﭘﻚ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻴﻨﺶ ﺧﻮن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮا - World Health .ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺗﻌﺪادي ﻛﻴﺴﻪ ﺣﺎوي ﺧﻮن ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺎو در دﻣﺎي. 20. 24+ ﺗﺎ. + درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ .. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. زﻳﺮا ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮل. ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤـﻞ. ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد. ﺧﻮن/ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﻛﻴﺴﻪ ﺧﻮن ﺣﺎوي ﻣـﺎده ﻣﻐـﺬي ﻃـﻲ ﻣـﺪت. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و. ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﺨﺘﻪ ... ﺟﻌﺒﻪ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي. 2. درﺟـﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ.Images about #گاو on Instagram - Pictaram9 آوريل 2018 . دراین راستا شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران دامهای قابل پروار را از اقصی نقاط کشور خریداری وجهت پرواربندی به واحد پرواربندی حمل می نماید.این مجتمع یکی ازعمده ترین خریداران دام کشور می باشدکه بطور روزا نه دامهای دامداران را از سراسر کشور خریداری و بهاء آن را بطور نقدی پرداخت می نماید. خرید روزا نه در مقیاس.

نقل قول

نظرات درقابل حمل له گاو قابل تنظیم

دستگاه گوارش – سیب سلامت

9 ا کتبر 2012 . علائم نفخ و درد گاهی با افزایش فیبر خوراکی بدتر می شوند ، و بنابر این به هر کسی قابل توصیه نیستند . اگر برنامه غذایی طبیعی فیبر کمی دارد ، سعی کنید مقدار مصرفی خود را افزایش دهید و میزان آن را با روش پاسخدهی سیستم بدنتان تنظیم کنید ؛ از سوی دیگر ، بخصوص اگر مقدار مصرف خیلی بالا است و شما درد.

خودکامگی انسان در برابر حیوانات | میدان

9 ژانويه 2018 . تخمین می‌زنند صنعت دامداری، به تنهایی عامل انتشار ١٨ درصد از گازهای گلخانه‌ای است که به میزان قابل توجهی بیشتر از کل بخش حمل و نقل، یعنی ١٣ درصد است. فقط گاو را به‌عنوان نمونه در نظر بگیرید: در کنار خشونت وحشتناکی که در کشتار گاو در تمام سنت‌ها صورت می‌گیرد، یک گاو می‌تواند تا ۵٠٠ لیتر متان در روز.

قابل حمل له گاو قابل تنظیم,

تعیین نمره بدنی گاو دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

8 ا کتبر 2011 . مقدار كنسانترهٔ روزانه آنها باید طوری تنظیم شود كه نسبت علوفه به كنسانتره بدرستی رعایت شود تا از مشكلات ناشی از سوء عملكرد سیستم گوارشی جلوگیری . هدف پرورش دهندگان تجارتي گاوهاي شيري دقيقاً سودمندي قابل دوام و دراز مدت است و گاوهاي پرتوليدي كه صفات مربوط به تيپ آنها خوب بوده است بدون استثنا جزء.

ﻫﺎي ژل ﭘﻚ و آﻳﺲ ﭘﻚ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻴﻨﺶ ﺧﻮن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮا - World Health .

ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺗﻌﺪادي ﻛﻴﺴﻪ ﺣﺎوي ﺧﻮن ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺎو در دﻣﺎي. 20. 24+ ﺗﺎ. + درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ .. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. زﻳﺮا ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮل. ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤـﻞ. ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد. ﺧﻮن/ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﻛﻴﺴﻪ ﺧﻮن ﺣﺎوي ﻣـﺎده ﻣﻐـﺬي ﻃـﻲ ﻣـﺪت. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و. ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﺨﺘﻪ ... ﺟﻌﺒﻪ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي. 2. درﺟـﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ.

کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت - اداره کل نظارت بر نشر و .

گاوآهن را به تراكتور متصل نموده و. تنظيم هاي اوليه را انجام مي دهد. 3. قابل قبول. گاوآهن را به تراكتور متصل مي كند. 2. غير قابل قبول. عدم توانايي در اتصال ماشين. 1 .. تراكتور حامل گاوآهن، به سر زمين هدف گذاری برای شخم هدايت كنيد. 2. ... در چنگه های بشقابی بر خالف گاو آهن های بشقابی، بشقاب ها به صورت گروهی به هم متصل شده اند.

قابل حمل له گاو قابل تنظیم,

نمایش موارد بر اساس برچسب: نمک خوراندن به دام - نیل سان

30 ا کتبر 2016 . در ایران هنوز در آبادی های مناطق کوهستانی دامداری وجه غالب تولید است و مردم کوه نشینان را به عنوان دامدار می شناسند هرچند که بعضی از آنان اراضی قابل توجهی داشته باشند. در گیلان به دامداران و چوپانان و کسانی که گاو دارند «گالش» می گویند که مبین شغل دامداری و گاوداری است، اما عده ای اغلب واژه ی «تالش» را که نشانگر.

اخبار صنعت خودرو | وقتی 4 گاو سوار خودرو پروتون شوند - Car

این سه دزد پس از آنکه این 4 گاو را از یکی روستایی به سرقت بردند برای انتقالشان از یک اتومبیل پروتون استفاده کردند. اگرچه دزدها توانستند با برداشتن صندلی های عقب دو گاو را در آنجا و دو گاو دیگر را در صندوق عقب جا بدهند اما اتومبیل توان حمل مسافران سنگین وزن خود را نداشت و در میانه راه خراب می شود. دزدهای ناکام فقط توانستند در.

ﮔﺮدآوري ﻣﺪارك ﻓﻨﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺮآو - ResearchGate

ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. ي اﻧﺤﺼﺎري ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ ﻛـﻪ. اﻏﻠﺐ در. ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ. يه. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. ي اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻮزﻳﻊ و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮدار. ي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺎﻳﺪار در. ﺑﺨﺶ ... ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺎﻣ. ﻠﻪ. ي ﺳﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. « ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ. » ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . -5. ﻗﺮارداد آﺗﻲ. (. Future. ) ، ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺳﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش. ﻣﻲ.

؟ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﺁﻳﺎ

ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ . ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﺤﻖ. ﻧﻴﻮﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﻻﻧﮑﺎﺷﺎﻳﺮ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺑﻲ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩ، ﺑﻄﻮﺭﻯ ﮐﻪ. ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺟﺎﻯ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺍﻣّﺎ. ﺗﺎ. 12 .. ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﮔﺎﻭ ﻧﺮ. ﮐﻮﺭ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺷﻨﻠﻲ ﮐﻪ ﮔﺎﻭ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ. ﺧﺸﻢ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ. ﺭﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ. ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺯﻫﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ.

نمایش موارد بر اساس برچسب: نمک خوراندن به دام - نیل سان

30 ا کتبر 2016 . در ایران هنوز در آبادی های مناطق کوهستانی دامداری وجه غالب تولید است و مردم کوه نشینان را به عنوان دامدار می شناسند هرچند که بعضی از آنان اراضی قابل توجهی داشته باشند. در گیلان به دامداران و چوپانان و کسانی که گاو دارند «گالش» می گویند که مبین شغل دامداری و گاوداری است، اما عده ای اغلب واژه ی «تالش» را که نشانگر.

جزئیات له شدن زن تهرانی زیر چرخ های کامیون حمل سیمان + عکس | رکنا

14 ژانويه 2018 . حوادث رکنا: سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ فجیع یک زن زیر چرخ‌های یک خودرو حمل سیمان در خیابان دادمان خبرداد.

آیه 6 سوره زمر - دانشنامه‌ی اسلامی

27 آوريل 2016 . خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ «6». او شما را از يك نفس آفريد، سپس جفتش را از همان نفس قرار داد و براى شما (از خزانه قدرت خود) از چهار پايان هشت زوج (نر و ماده‌ى گوسفند و بز و گاو.

قابل حمل له گاو قابل تنظیم,

ﻃﺮح ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨ - شرکت شهرکهای .

ﻣـﺮغ، اﻧـﻮاع. ﻣﯿـﻮه و ﺳـﺒﺰي و دﯾﮕـﺮ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪود. 25. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت . ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻧﺒﺎر و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻧـﺮﻓﺘﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آن و ﻋـﺪم ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺣـﺮارت و. رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺮون در درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺧﻞ اﻧﺒﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻧﺒﺎﯾـ. ﺪ از اﻧـﺪازه ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب. 1. ±. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﯽ در ﺷﮑﻞ ﺧﻮد از ﻗﺪﯾﻢ.

کاتالوگ جامع دوزبانه سبزدشت

SABZ DASHT. AGRICULTURAL MACHINERY. AGRICULTURAL MACHINERY. -مینی تیوبرکار دو ردیفه توام با کودکار. - مجهز به مخزن کود ۲۰۰ لیتری و. پوشاننده های دیسکی قابل تنظیم. - سیب زمینی کار نیمه اتوماتیک دو ردیفه. - ساده و مناسب جهت مزارع کوچک. - Tw-row minituber planter with fertilizer unit. - Equipped with a 200.

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و .

21 آگوست 2015 . این سیستم در شیب های زیاد نیز قابل اجراست و راندمان کاربرد بالایی دارد. سیستم های آبیاری . بیشتر برای اراضی با مساحت کوچک ( در حد ۵ هکتار ) و گیاهانی با ارزش اقتصادی نسبتا بالا مانند چای استفاده می شود. در این روش . سرعت دستگاه قابل تنظیم، و بر اساس آن عمق آبیاری تنظیم می شود. با توجه به حرکت.

ویژه نامه تاسیس کارگروه دانشجویی تحقیقات بز ایران

نگـاه ویــژه. علی اصغر خلیلی دبیر. کل اتحادیه علوم. دامی و صنایع غذایی. دانشگاه های سراسر. کشور شد. /6. /3. یادداشت. مدیر مسئول. تنش گرمایی در. گاوهای شیری. /22. /28. پرورش بز در. یک نگاه .. وجود طرفداران قابل توجه، ایراداتی که به این نظریات وارد می شوند، متعدد. هســتند. ... امکانات و لجســتیک خود را برای تنظیم بازار،. صادرات و.

شاخص های احصائیوی ربع اول - اداره مرکزی احصائیه

د احصائیــی مرکــزی اداره، د احصائیــی د قانــون لــه مخــی پــه هیــواد کــی د احصائیــوی ارقامــو د راټولولــو، توحیــد، تحلیــل او. تجزیــی او خپریــدو .. زرمسافر. مسافرین حمل و نقل شده. - Government .. افغانســتان غنــی از منابــع معدنــی بــوده و بــرای انکشــاف آینــده امکانــات قابــل مالحظــۀ را میســر ســاخته اســـت. در گذشــته ذغــال.

قابل حمل له گاو قابل تنظیم,

۳۶ درمان خانگی قاعدگی یا پریود نامنظم که هر خانمی باید بداند | مجله .

9 مه 2017 . این ریشه‌ی خوراکی جریان قاعدگی را بهبود می‌دهد و همچنین درد غیر قابل تحمل زنان را در زمان قاعدگی تسکین می‌دهد. . اثر گرم‌کنندگی پودر دارچین گرفتگی‌های قاعدگی را کاهش می‌دهد، و هیدروکسی کالکون موجود در آن نیز به تنظیم میزان انسولین کمک می‌کند. .. سپس سه قاشق غذاخوری شیر گاو به این محلول اضافه کنید.

اما در بین ما افغان ها یک رواج است که اگر مادر شوهر کند حقی داشته

بعد از شکست خفتبار اتحاد شوروی سابق توسط مجاهدین واقعی و مردم وطنپرست افغانستان و جانبازی ها و سربازی های یک ملت برای شکست یک دشمن متجاوز در سال۱۹۹۲، با هجوم تنظیم های هفتگانۀ وابسته به اولیای امور پاکستان و ایران به کابل، یکبار دیگر سرزمین ما و مردم مظلوم آن با جنایات غیر قابل باور و کاملاً وحشتباری از سال۱۹۹۲.

(۲) قانون محصول خدمات شهری

21 جولای 2014 . ﻟﻪ ﭘﺮﯦﮑ ﯤ ﺳـﺮﻩ. ﯾﻮ ﺎﯼ ﺩﯤ، ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺟﺮﯾﺪﻩ. ﮐﯥ. ﺧﭙﻮﺭ ﺍﻭ. ﺩ ﺧﭙﺮﯦﺪﻭ ﻟﻪ ﻧﯧ ﯥ ﺨﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻲ . ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮﺯﻯ. ﺩ. ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺖ ﺭﺋﻴﺲ. ﻓﺮﻣﺎﻥ. ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ. ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ .. ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ. )٢(. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ. (. ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻬﺠﺎﺋﯽ. ) ﺫﯾﻼً ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮﺩﺩ. : ﺍﻧﺪﺍﺯ. ﮤ. ﻣﺤﺼﻮﻝ. ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺼﻮﻝ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺎﺱ. ﯾﮏ. ﺭﺃﺱ. (٥٠). ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ. ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ. ﮔﺎﻭ. ،. ﮔﺎﻭﻣﯿﺶ.

Page 1 بين المدير , ایرانی با نخست وزیر انگلیس انگلستان ۰ ۴ پنس .

اقدامهای انجام شده و ضرورت برای تهیه تنظیم و تصویب آئین نامه این فرصت های طلایی برای از میدان به در کردن مخالفین دشمنان شده است و مردم ایران نفعی از آن نبرده اند . . براساس این گزارش نکته قابل تأمل این است که متأسفانه برخی از «موجهين» نمی شود؟ .. تقی شاهین از این انتسابات میرزا کوچک خان به سردار محیی و احسان الله خان،.

Pre:موج شکن موبایل اندونزی
Next:قرارداد سنگ زنی به میکرون در غنا