26 May
فرآوری مواد معدنی محاسبه قدرت ماشین پرس یا آسیاب

ارسال شده توسط مدیر

ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻪ روش ﭘﺮس ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیب) ﺧﺮده ﺳﻨﮓ. پ. ) ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻞ. 5. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه،. ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ،. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ. ﻓﺮاوري. دارﻧﺪ. ﻫﺪف از ﻓﺮا. وري، آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي. ﻣﺼﺮف در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ. ﺧﺮداﻳﺶ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ .. ﺗﻮان راﺣﺖ. ﺗﺮ ﻳﻚ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺳﺎﺧﺖ؟ ﭼﺮا؟ ﺷﻜﻞ. 4. آﺳﻴﺎب. ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﺳﻴﺎب. ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ رﻳﺰ ﻛﺮدن ﻣﻮاد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. آﺳﻴﺎب. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮ. ﻛﻴﺒﻲ. ا. ز ﻧﻴﺮوﻫﺎي.فرآوری مواد معدنی محاسبه قدرت ماشین پرس یا آسیاب,فرآوری مواد معدنی محاسبه قدرت ماشین پرس یا آسیاب,ناب تک - تکنولوژی روز، کیفیت نابگروه فنی و مهندسی ناب (نوین اندیشان برین) در زمینه طراحی و اجرای کارخانجات فلوتاسیون (فرآوری)، خطوط سنگ شکن و همچنین کنترل و اتوماسیون کارخانجات فعالیت می کند.بنيسي صمد1 فوریه 2017 . صمد. بنيسي. استاد فرآوري. مواد. معدنی. مهر. 1395. دانشگاه شهيد باهنر كرمان. دانشكده فني مهندسي. بخش مهندسي معدن . ي توان الزم براي آسياهاي گلوله. اي و ميله. اي، محاسب. ه. ي وزن بار خردكننده، محاسبه. ي درصد. جامد در پالپ، محاسبه. ي بار در گردش(، طراحی و كنترل مدار، زمان توقف در آسياهاي . جريان دورانی يا هيدروسيكلون.

نقل قول

نظرات درفرآوری مواد معدنی محاسبه قدرت ماشین پرس یا آسیاب

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻧ. 12. آﺳﻴﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي. (. ﺧﺮداﻳﺶ. ) ball mill. ﺑﺎﻻﺳﺖ. (. ﺗﺮاﺑﺮي. ) ballast. ﺑﺎﻧﺪ. (. زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. ) band. ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻧﻮاري. (. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي. ) ... اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. 21. ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎري. (. ﻧﮕﻬﺪاري. ) cable bolt. ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ. (. ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز. ) cable bridge. اﺗﺼﺎﻟﻲ. (. ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ. ) cable connector. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﻛﺎﺑﻠﻲ. (. ﺣﻔﺎري. ).

فرآوری مواد معدنی محاسبه قدرت ماشین پرس یا آسیاب,

ساختار کلی شرکت - شرکت فرآوری ساخت پانیذ

فرآوری ساخت پانیذ (FSP) به همراه فرآوری ساخت آکام در سال 1374 تاسیس شد که با دریافت گواهینامه EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) و گواهینامه فنی مهندسی به شرح زیر . شکن مخروطی، سنگ شکن ضربه ای، سنگ شکن ضربه ای عمودی، shredder; آسیاب بالمیل خشک و تر تا ظرفیت 60 ton/h; غبار گیر، فیلتر پرس، اسکرابر; سیکلون،,.

ﻃﻼي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري و ﻫﯿﺪروﺳﯿﮑﻠﻮن ﺧﻮدﺷﮑﻦ آﺳﯿﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑ - نشریه علمی-پژوهشی .

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ و. آﺳﯿﺎﮐﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ا. ز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ. ﻋﯿﺎر ﺷﺪه را. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﺪ، ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ و. ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎري .. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن. اﻗﺎﻣﺖ. از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎر داﺧﻞ. آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ (دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ) آﺳﯿﺎ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﺪ. آب را ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮراك. آﺳﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ.

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ دﻣﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﺘﺮوژن داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎي ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺮ ﻣﻘ - ResearchGate

15 فوریه 2012 . ﺗـﻮان آن را در ﺳـﻄﻮح. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﻴﺮه ﭘﺎ. ﻳـﻪ ﻛـﺮد . ﻣﻘـﺎدﻳﺮ. AMEn. و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﻴـﺰ ﺟﻴـﺮه ﭘﺎﻳـﻪ ﺣـﺎوي ﺳـﻄﻮح. ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ... 13/33. روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ. 60/0. ﻧﻤﻚ. 37/0. دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت. 32/1. ﺳﻨﮓ آﻫﻚ. 05/1. دي ال. -. ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ. 14/0. ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ. +. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. 1. 50/0. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ.

امکانات و آزمایشگاه ها - دانشگاه علم و صنعت ایران - قطب علمی مواد .

این آزمایشگاه قابلیت تولید آلیاژهای پیشرفته را دارد. .اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: v کوره القایی ºC 1700با ظرفیت Kg 40، میزان خلاء: mbar 10-7، فرکانس: kHz 4، توان: kw 60. AWT IMAGE. آزمایشگاه هیدرومتالورژی: این آزمایشگاه قابلیت فرآوری مواد اولیه کم عیار به منظور آماده‌سازی و استخراج عناصر ارزشمند همراه را.

تجهیزات فرآوری مواد معدنی - FITCO | Fakoor International Tehran .

تجهیزات غربال (سرندهای ارتعاشی); تجهیزات شستشوی مواد معدنی; تجهیزات گندله سازی. 1- تجهیزات . دسته بندی (تر یا خشک); غربالگری آسیاب خردکننده نیمه خودکار (SAG Mill); آب گیری. 1.5. . سیستم های شستشوی تمیز کردن با آب با حداقل نمودن مصرف آب و برق، استانداردهای جدیدی را برای تمیزنمودن مواد آلوده ایجاد نموده اند. ویژگی ها و.

سازی خردایش کلینکر سیمان با مدل مخلوط کامل در . - شرکت سیمان تهران

در کارخانه سیمان نهاوند برای آسیاکنی مواد خام سیمان و کلینکر سیمان از آسیاهای غ. لتکی عمودی استفاده. می . سیلندر و بدست آوردن پارامتر تابع انتخاب با محاسبات مدل، مقادیر پارامترهای مجهول در مدل مخلوط کامل برای آسیای غلتکی عمودی. مشخص شد. از مدل . استادیار فراوری مواد معدنی، دانشگاه لرستان، گروه معدن،. Barani.klu. 3.

ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻪ روش ﭘﺮس ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ب) ﺧﺮده ﺳﻨﮓ. پ. ) ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻞ. 5. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه،. ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ،. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ. ﻓﺮاوري. دارﻧﺪ. ﻫﺪف از ﻓﺮا. وري، آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي. ﻣﺼﺮف در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ. ﺧﺮداﻳﺶ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ .. ﺗﻮان راﺣﺖ. ﺗﺮ ﻳﻚ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺳﺎﺧﺖ؟ ﭼﺮا؟ ﺷﻜﻞ. 4. آﺳﻴﺎب. ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﺳﻴﺎب. ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ رﻳﺰ ﻛﺮدن ﻣﻮاد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. آﺳﻴﺎب. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮ. ﻛﻴﺒﻲ. ا. ز ﻧﻴﺮوﻫﺎي.

ناب تک - تکنولوژی روز، کیفیت ناب

گروه فنی و مهندسی ناب (نوین اندیشان برین) در زمینه طراحی و اجرای کارخانجات فلوتاسیون (فرآوری)، خطوط سنگ شکن و همچنین کنترل و اتوماسیون کارخانجات فعالیت می کند.

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . صمد. بنيسي. استاد فرآوري. مواد. معدنی. مهر. 1395. دانشگاه شهيد باهنر كرمان. دانشكده فني مهندسي. بخش مهندسي معدن . ي توان الزم براي آسياهاي گلوله. اي و ميله. اي، محاسب. ه. ي وزن بار خردكننده، محاسبه. ي درصد. جامد در پالپ، محاسبه. ي بار در گردش(، طراحی و كنترل مدار، زمان توقف در آسياهاي . جريان دورانی يا هيدروسيكلون.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻧ. 12. آﺳﻴﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي. (. ﺧﺮداﻳﺶ. ) ball mill. ﺑﺎﻻﺳﺖ. (. ﺗﺮاﺑﺮي. ) ballast. ﺑﺎﻧﺪ. (. زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. ) band. ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻧﻮاري. (. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي. ) ... اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. 21. ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎري. (. ﻧﮕﻬﺪاري. ) cable bolt. ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ. (. ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز. ) cable bridge. اﺗﺼﺎﻟﻲ. (. ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ. ) cable connector. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﻛﺎﺑﻠﻲ. (. ﺣﻔﺎري. ).

ساختار کلی شرکت - شرکت فرآوری ساخت پانیذ

فرآوری ساخت پانیذ (FSP) به همراه فرآوری ساخت آکام در سال 1374 تاسیس شد که با دریافت گواهینامه EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) و گواهینامه فنی مهندسی به شرح زیر . شکن مخروطی، سنگ شکن ضربه ای، سنگ شکن ضربه ای عمودی، shredder; آسیاب بالمیل خشک و تر تا ظرفیت 60 ton/h; غبار گیر، فیلتر پرس، اسکرابر; سیکلون،,.

ﻃﻼي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري و ﻫﯿﺪروﺳﯿﮑﻠﻮن ﺧﻮدﺷﮑﻦ آﺳﯿﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑ - نشریه علمی-پژوهشی .

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ و. آﺳﯿﺎﮐﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ا. ز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ. ﻋﯿﺎر ﺷﺪه را. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﺪ، ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ و. ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎري .. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن. اﻗﺎﻣﺖ. از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎر داﺧﻞ. آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ (دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ) آﺳﯿﺎ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﺪ. آب را ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮراك. آﺳﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ.

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ دﻣﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﺘﺮوژن داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎي ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺮ ﻣﻘ - ResearchGate

15 فوریه 2012 . ﺗـﻮان آن را در ﺳـﻄﻮح. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﻴﺮه ﭘﺎ. ﻳـﻪ ﻛـﺮد . ﻣﻘـﺎدﻳﺮ. AMEn. و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﻴـﺰ ﺟﻴـﺮه ﭘﺎﻳـﻪ ﺣـﺎوي ﺳـﻄﻮح. ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ... 13/33. روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ. 60/0. ﻧﻤﻚ. 37/0. دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت. 32/1. ﺳﻨﮓ آﻫﻚ. 05/1. دي ال. -. ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ. 14/0. ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ. +. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. 1. 50/0. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ.

امکانات و آزمایشگاه ها - دانشگاه علم و صنعت ایران - قطب علمی مواد .

این آزمایشگاه قابلیت تولید آلیاژهای پیشرفته را دارد. .اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: v کوره القایی ºC 1700با ظرفیت Kg 40، میزان خلاء: mbar 10-7، فرکانس: kHz 4، توان: kw 60. AWT IMAGE. آزمایشگاه هیدرومتالورژی: این آزمایشگاه قابلیت فرآوری مواد اولیه کم عیار به منظور آماده‌سازی و استخراج عناصر ارزشمند همراه را.

تجهیزات فرآوری مواد معدنی - FITCO | Fakoor International Tehran .

تجهیزات غربال (سرندهای ارتعاشی); تجهیزات شستشوی مواد معدنی; تجهیزات گندله سازی. 1- تجهیزات . دسته بندی (تر یا خشک); غربالگری آسیاب خردکننده نیمه خودکار (SAG Mill); آب گیری. 1.5. . سیستم های شستشوی تمیز کردن با آب با حداقل نمودن مصرف آب و برق، استانداردهای جدیدی را برای تمیزنمودن مواد آلوده ایجاد نموده اند. ویژگی ها و.

سازی خردایش کلینکر سیمان با مدل مخلوط کامل در . - شرکت سیمان تهران

در کارخانه سیمان نهاوند برای آسیاکنی مواد خام سیمان و کلینکر سیمان از آسیاهای غ. لتکی عمودی استفاده. می . سیلندر و بدست آوردن پارامتر تابع انتخاب با محاسبات مدل، مقادیر پارامترهای مجهول در مدل مخلوط کامل برای آسیای غلتکی عمودی. مشخص شد. از مدل . استادیار فراوری مواد معدنی، دانشگاه لرستان، گروه معدن،. Barani.klu. 3.

فهرست مـطالب - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فرآوري. بازیابی آب و انباشت خشک، نیاز امروز مدیریت باطله در صنایع فرآوری مواد معدنی. مطالعه موردی؛ مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر. در كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن HPGRمدارهاي مرسوم. آب و محیط زیست. ارزیابی ریسک ایمنی ، سالمت و محیط زیست واحد آسیاب كارخانه گندله سازی ... می توان از تكنيک های بسط دو جمله ای و یا مدل بلک شولز.

Pre:حلق آویز چرخ شافت ثابت
Next:شدن ماشین آلات از متر شن و ماسه