20 May
که در آن گیاه فلز نقره در آن

ارسال شده توسط مدیر

: جابر بن حیانجابر اکسیر را که از آن در کارهای کیمیایی خود استفاده می‌کرد، ازانواع موجودات سه گانه (فلزات ، حیوانات و گیاهان) به دست می‌آورد. او خود ، در این زمینه می‌گوید : هفت نوع . اصل نخست آن ، طلا است ولی با غلبه طبایع برودت و یبوست ، طلا به درون منتقل شده است و در نتیجه ظاهر فلز ، نقره و باطن آن طلا گردیده است. بنابراین اگر بخواهی آن را به.که در آن گیاه فلز نقره در آن,که در آن گیاه فلز نقره در آن,بیوسنتز زیست سازگار نانو ذرات فلزی نقره و طلا - سیویلیکادر بیوسنتز نانو ذرات توسط گیاهان زنده، به غلظت خیلی زیادی از نمک فلز مورد نظر نیاز است که در سطح وسیع تولید، نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد؛ در صورتی که بیوسنتز نانوذرات با استفاده از عصارهی گیاهی موفقیت آمیزتر میباشد. در این روش علاوه بر اینکه به مقادیر خیلی کمی از نمک فلز مورد نظر نیاز است و در مدت زمان کمتری.زﻧﻲ، اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ - ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻧﻴﻜﻞ، روي و رو10 ا کتبر 2012 . آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز در ﮔﻴﺎه ﻳﻮﻧﺠ. ﺔ. ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذر. ه در ﺳﻄﺢ. 5. درﺻﺪ ﻣﻌﻨ. ﺎ. دار ﺷﺪ. ،. اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺎﻧﻮذره از ﻧﻈﺮ. ﻣﻘﺪار. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي. ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ. دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و. آﺳﻜﻮرﺑﺎت. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﺑﻴﻦ. ﻫﻤﺔ. ﻧﺎﻧﻮذرات، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ. ﻘﺪار. ﻧﺎﻧﻮذر. ة. ﺟﺬب. ﺷﺪه. در ﮔﻴﺎﻫﭽﻪ، ﻧﺎﻧﻮذر. ة. ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر. 40. ﻣﻴﻠ. ﻲ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس. ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﺎﻫﺶ. ﺧﺴﺎرت ﻓﻠﺰات.

نقل قول

نظرات درکه در آن گیاه فلز نقره در آن

نقره؛ فلزي با قابليت هاي كاربردي فراوان | شبکه طلا و ارز

17 ا کتبر 2014 . تاريخچه نماد "هلال ماه"از دوران باستان نشانگر نقره بوده است و از واژه لاتين "آرجنتوم Argentum" با ريشه ي معنايي "سفيد" يا "درخشان"گرفته شده است . نقره يك عنصر شيميايي با علامت شيميايي "Ag‌" و عدد اتمي 47 مي‌باشد، كه فلزي نرم، سفيد، درخشان و رسانا به شمار مي‌آيد. نقره داراي بالاترين خاصيت رسانايي.

اثر نانو نقره بر میزان كلروفیل - زیست شناسی کاربردی

پس از پنج هفته نشان داد که تیمار نانو نقره تغییر معناداری در میزان. و کل نداش ت. اما با افزایش غلطت . اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الكتروفورزی پروتئین های گیاه سیب زمینی. 15. دیواره س لولي حتی غش اء ... نظیر کادمیوم بر رش د گیاه نشان. مي ده د که فلزات س نگیني چ ون کادمیوم.

: جابر بن حیان

جابر اکسیر را که از آن در کارهای کیمیایی خود استفاده می‌کرد، ازانواع موجودات سه گانه (فلزات ، حیوانات و گیاهان) به دست می‌آورد. او خود ، در این زمینه می‌گوید : هفت نوع . اصل نخست آن ، طلا است ولی با غلبه طبایع برودت و یبوست ، طلا به درون منتقل شده است و در نتیجه ظاهر فلز ، نقره و باطن آن طلا گردیده است. بنابراین اگر بخواهی آن را به.

که در آن گیاه فلز نقره در آن,

بررسی قابلیت جذب یون‌های روی و نقره توسط گیاهچه‌های ازمک (Lepidium .

در تیمار با یون نقره میزان جوانه‌زنی بذرها افزایش نشان داد، در حالی که در تیمار با فلز روی، میزان جوانه‌زنی بذرها نسبت به شاهد تفاوت معنی‌داری نشان نداد. اگرچه طول ساقه در گیاهچه‌های . کاهش نشان داد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد می‌توان گیاه ازمک را به عنوان گزینه مناسبی جهت پالایش فلزات مذکور در مناطق آلوده معرفی نمود.

بیوسنتز زیست سازگار نانو ذرات فلزی نقره و طلا - سیویلیکا

در بیوسنتز نانو ذرات توسط گیاهان زنده، به غلظت خیلی زیادی از نمک فلز مورد نظر نیاز است که در سطح وسیع تولید، نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد؛ در صورتی که بیوسنتز نانوذرات با استفاده از عصارهی گیاهی موفقیت آمیزتر میباشد. در این روش علاوه بر اینکه به مقادیر خیلی کمی از نمک فلز مورد نظر نیاز است و در مدت زمان کمتری.

زﻧﻲ، اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ - ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻧﻴﻜﻞ، روي و رو

10 ا کتبر 2012 . آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز در ﮔﻴﺎه ﻳﻮﻧﺠ. ﺔ. ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذر. ه در ﺳﻄﺢ. 5. درﺻﺪ ﻣﻌﻨ. ﺎ. دار ﺷﺪ. ،. اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺎﻧﻮذره از ﻧﻈﺮ. ﻣﻘﺪار. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي. ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ. دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و. آﺳﻜﻮرﺑﺎت. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﺑﻴﻦ. ﻫﻤﺔ. ﻧﺎﻧﻮذرات، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ. ﻘﺪار. ﻧﺎﻧﻮذر. ة. ﺟﺬب. ﺷﺪه. در ﮔﻴﺎﻫﭽﻪ، ﻧﺎﻧﻮذر. ة. ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر. 40. ﻣﻴﻠ. ﻲ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس. ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﺎﻫﺶ. ﺧﺴﺎرت ﻓﻠﺰات.

تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک .

تحلیل. های میکروسکوپ الکترونی نشان می. دهد که تجمع. اتم. های نقره درون بافت گیاه به تشکیل ذرات نانو این فلز. منجر می. شود. ) Gardea-Torresdey et al2003 ,. (. ساخت و. تجمع ذرات نانو با استفاده از روش. های شیمی سبز )شیمی. بدون آلودگی(. ˓. از سال. 1111. مورد توجه واقع شد. با. کتری. ها. و گ. ی. اهان. نخستین موجوداتی بودند که در این.

بررسی اثر نیترات نقره بر تركیبات و فعالیت آنتی اكسیدانی .

(BAP)mg/l وبنزيــل آمینوپوريــن (NAA ) mg/l 2 اســتیک اســید. ( kh.kiarostamialzahra 1 کارشناس ارشد. گروه علوم گياهی。 دانشگاه الزهرا )س( دانشکده علوم زيستی )نويسنده مسئول. 2 دانشيار، گروه زيست . توجــه بــه خــواص کالتــه کنندگــی فلــزات و. همچنيــن اثــر .. کــه نيتــرات نقــره بازدارنــده قــوی فعاليــت. اتيلـن بـوده و.

تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آنها - نانوپروسسور

16 فوریه 2018 . مطالعات انجام‌شده توسط میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا(HRTEM) نشان داده که گیاه یونجه می‌تواند نانوذرات طلا و نقره را در شکل‌های گوناگون در بافت‌های گیاهی خود تولید و ذخیره کند [۷]. مارشال و همکارانش تجمع نانوذرات فلز طلا به اندازه ۵۰ـ۵ نانومتر را در گونه خردل هندی (Brassica juncea) گزارش کرده‌اند [۹]. علاوه بر این،.

سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی پنیرک

انجام گرف. كه،. تغییهر. رنه. عصهاره. از. زرد. كه. رنه. به،. قههوه. اي تیهره،. نشان. دهاده. تولید. نانوذرات. نقره. بود. يافته. ها: در. این. مطالع،،. تشکیل. نانوذرات. نقره. )باوجود. پیهك .. كاربردها. ب،. نانوذره. فلزي. نقره. ك، در. این. پژوهش. ب،. روش. زیست. تولید. ند، مربوط. م. نود. ایتفاده. از. گیاه نیز. م. تواند. براي. یاخ. این. نانوذرات. در. مقیاس. بزرگتر.

باشگاه نانو | مقالات | سنتز نانوذرات طلا و نقره با استفاده از گیاهان

5 ژوئن 2014 . از میان نانوذرات، نانوذرات طلا و نقره به جهت اهمیت های زیستی و کاربردهای پزشکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند، اما روش های شیمیایی تهیه ی این نانوذرات منجر به باقی . در این روش، گیاهان برای پاکسازی یا کنترل انواع بسیاری از آلاینده هایی که شامل فلز ها، آفت کش ها و هیدروکربن های نفتی هستند، به کار می روند.

بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره . - مجله علمی پژوهشی

11 مه 2016 . هدف از مطالعه حاضر سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه . که در غلظت های بسیار پایین از رشد باکتری ها. و قارچ ها جلوگیری کردن. د. بحث و نتیحه گیری: گیاهان ب. ه. دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات ثانویه فرا. وان، نقش احیاء ... ثیر غلطت یون فلزی بر سنتز. نانوذرات را نشان.

ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه

ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ در. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎ ﻳﻮن. ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﻴﺮﻧﺪ. ). 20(. از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮ. ذره ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش اروﭘﺎﻳﻲ و اﺛﺮات ﺿﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﻜﻲ. از. ﺟﺎﻟﺐ. ﺗﺮﻳﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﻓﻠﺰي. ﺧﻮاص ﻧﻮري. آﻧﻬﺎ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.

کاربردهای فن‌آوری نانو در بیمار‌ی‌شناسی گیاهی

14 مارس 2013 . ﻓﻦ. آ. وري. ﻛﻪ. ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ. ﻲ در ﺣﺪ. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ. را ﻓﺮاﻫﻢ. ﻛﺮده. در. ﺑﻴﻤﺎري. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑ. اﺮ. ي. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻧﺎﻧﻮ. ﺣﺴـﮕﺮ. ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺳﺮﻳﻊ. ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻧﻘﺮه و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ. -. ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ. ﺳﻤﻮم. ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل. ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ. ،. ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ذرات ﻓﻠﺰي. ﻧﺎﻧﻮ. ﺑﺎزدار. ﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،. از ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫـﺎ و ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ.

ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔ - مجله دانشگاه علوم پزشکی .

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار. ي ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻮم در اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري. ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ د. ر. ﮔﯿﺎه آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮب در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب. اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺧﺎك ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﻗﺎﺑﻞ. ﺟﺬب در ﺧﺎك، ﻏﻠﻈﺖ آن در ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﮔﯿﺎه. آﻓﺘﺎ. ﺑﮕﺮدان ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻓﻠﺰات.

فیتوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه چای سبز (L .

13 دسامبر 2016 . کی. بعد از آن. ها. کمتر از. 100. نانو. متر. باشد. (3) . ذرات در ا. نی. یمق. اس. دارا. ی. خ. واص. جد. دی. ی. هستند. که اگر. به. درست. ی. سنتز شوند م. ی. توانند. درزمینه. ها. ی. علوم. پزشک. ،ی. صنا. عی. الکترون. ی. ک،. انرژ. ،ی. یب. وتکنولوژ. ی. زو. ی. ست. مح. طی. ی. بکار گرفته شوند. (4) . نانوذرات. فلز. ی. ازجمله. طال، نقره و پالت.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۶ - ResearchGate

نتايج نشان می دهد که استخراج معدنی توسط. گيــاه در آينده می تواند برای اســتخراج طال و. نقره استفاده شــود. مطالعات انجام شده توسط. نشان داده 6ميکروسکوپ الکترونی با وضوح باال. کــه گياه يونجه می تواند نانوذرات طال و نقره را. در شکل های گوناگون در بافت های گياهی خود. توليد و ذخيره کند ]7[. مارشــال و همکارانش. تجمع نانوذرات فلز طال به.

قابلیت تولید نانوذره نقره به کمک بافت های مختلف گیاه انار، جلسه اول

30 ژانويه 2017 . نقره یکی از فلزاتی است که کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف دارد. این فلز با ارزش، زمانی که ابعادش کوچک و کوچک تر می شود خواصش بیشتر و بیشتر می شود.

بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

دهند که در تودة ماده. وجود ندارد. 9]. -1. [. نانوذرات فلزی به دلیال خاواص اپتیکای، الکترونیکای و کاتالیساتی. ویژه. ،. کاربردهای ﮔسترده. ای در بخش. های مختلر علمای و .. الکترون موردنیاز برای تبدیل یون نق. ره به. فلز نقره را. مهیا می. کنند . احیاکننده می. تواند یاک عامال شایمیایی،. زیستی. ،. مادة استخراجی. ﮔیاهی و یاا. حاصال از. روش.

چه چیزهایی از طلا گران‌تر است؟ - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان .

15 ژانويه 2016 . اندوهدرالفولرن‌ها نانوساختارهای کروی از جنس کربن هستند که شبکه محکمی از ۶۰ اتم دارند که درون آن‌ها اتم‌هایی از عناصر غیر فلزی یا مولکول‌های ساده مانند نیتروژن، فسفر و هلیوم به دام .. پلاتین یکی از با ارزش‌ترین فلزات گران‌بها به حساب می‌آید و نامش را نیز ا واژه اسپانیایی پلاتینا به معنی «نقره کوچک» گرفته‌اند.

یک فلز؛ این‌همه دستاورد - عصر مس

یک فلز؛ این‌همه دستاورد. عصرمس آنلاین: مس یکی از پرکاربردترین فلزات دنیاست و مصارف گوناگون آن در بسیاری از حوزه‌ها به چشم می‌خورد. در کانه‌های این فلز، علاوه بر مس، عناصر ارزشمند دیگری نیز وجود دارد که برخی از آن‌ها جزو ارزشمندترین عناصر شناخته‌شده هستند. به گزارش «عصرمس آنلاین» به نقل از «اخبار فلزات»، طلا، نقره،.

Pre:سنگ زنی سنگ مصنوعات
Next:سنگ شکن الکترووینینگ طلا