25 Apr
استخراج خدمات geosource

ارسال شده توسط مدیر

شماره 34- بهار 1393 - پارک فناوری پردیساین نیازمندی ها در چارچــوب »خدمات تخصصی فناوری« تعریف. می شــوند. این نوع از خدمات در نهایت بــه بلوغ فناوری هایی كه. شــركت های .. اســتخراج اطالعات، نگهداري و در دســترس بودن. اطالعات خود را نشان مي دهند]10[. فواید به کارگیري .. EramGeotermal co (Iran). Dr. Hamid RezaianYazdi. Heating and cooling with Geosource. P2.استخراج خدمات geosource,شماره 34- بهار 1393 - پارک فناوری پردیساین نیازمندی ها در چارچــوب »خدمات تخصصی فناوری« تعریف. می شــوند. این نوع از خدمات در نهایت بــه بلوغ فناوری هایی كه. شــركت های .. اســتخراج اطالعات، نگهداري و در دســترس بودن. اطالعات خود را نشان مي دهند]10[. فواید به کارگیري .. EramGeotermal co (Iran). Dr. Hamid RezaianYazdi. Heating and cooling with Geosource. P2.

نقل قول