18 Jun
دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه

ارسال شده توسط مدیر

روش خاکستر دست زدن به - آسیاب ذغال سنگسیستم دست زدن به خاکستر در نیروگاه. بررسی اجمالی از خاکستر سیستم دست زدن به pdf به عنوان نوع مهم مواد معدنی خام است معدن خاک رس خرد کردن و سنگ زنی است بسیار مهم در بوته رس کل معدن …دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,دارويی با رويکرد ارزيابی چرخه زندگی ای گياهان محيطی توليد گلخانه .19 جولای 2017 . محصوالت غیر استراتژیک. مؤثر. واقع. شده. است . هدف. اولیه. کشت گلخانه. ای. افزایش. عملکرد. محصوالت کشاورزی. در. واحد. سطح. است که این. افزایش. عملکرد. می. تواند. به. واسطه. افزایش. در. مصرف. نهاده. ها. حاصل. گردد. ) Khoshnevisan et al ., 2013a .(. سیستم. تولیدات. گلخانه. ای. در. دنیا. به. دلیل وابستگی. بیشتر. به.ﻦ ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎي ﻫ ﻨﺎوري ي ﻓﻨ ﺳﻌﻪ راه ﺗﻮﺳ ي ر ﻧﻘﺸﻪ ﺮدي و ﻧ ﻨﺪ راﻫ - پژوهشگاه نیرواين خسارت. ها شامل خسارت. هاي مربوط به تعمير و. تعويض قطعات خورده شده و عدم بهره. دهي مناسب سيستم. مورد. نظر )نيروگاه توليد برق، خط انتقال، شبكه. ي توزيع و . . .( ... توانا در توليد علم و فناوري. -. متکي بر توليد ملي. -. بهره. مند از محيط زيست مطلوب. -. دست. يافته به. جايگاه اول اقتصادي، علم و فناوري در. سطح. منطقه. آسياي. جنوب.

نقل قول

نظرات دردست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه

دانلود اصل مقاله - پژوهش ملل

سوخت های فسیلی است و بهره برداری تجاری از زیست توده می تواند مشکلات مربوط به انهدام ضایعات و زباله در سایر. صنایع از جمله جنگلداری .. کافی گاز متان برای پختن غذای یک نفر به دست آورد. علل استفاده از . سال ۱۶۶۷ دانشمندی به نام شرلی گاز مرداب (بیوگاز) را وجود سیستم انرژی مستقیم گرمایی (بدون چوب و روغن. کشف نمود ولی از.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ - سابا

ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر اراﻳﻪ ﮔﺮدد . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. ﻣﻜﺎن. ﻫﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص روش. ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات .. ﻣﺎزﻧﺪران. ) در. ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺷﻜﻞ. )2-1(. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺟﺰاي اﺳﺎﺳﻲ. ﻳﻚ واﺣﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺨﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد زاﻳﺪ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﺠﺪد. ﺗﺨﻠﻴﻪ دود ﺑﻪ. ﻫﻮا.

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

دارويی با رويکرد ارزيابی چرخه زندگی ای گياهان محيطی توليد گلخانه .

19 جولای 2017 . محصوالت غیر استراتژیک. مؤثر. واقع. شده. است . هدف. اولیه. کشت گلخانه. ای. افزایش. عملکرد. محصوالت کشاورزی. در. واحد. سطح. است که این. افزایش. عملکرد. می. تواند. به. واسطه. افزایش. در. مصرف. نهاده. ها. حاصل. گردد. ) Khoshnevisan et al ., 2013a .(. سیستم. تولیدات. گلخانه. ای. در. دنیا. به. دلیل وابستگی. بیشتر. به.

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

هارپ چیست؟ - شیعه نیوز

24 مارس 2009 . لازم به یادآوریست که سیستم "هارپ" در کشورهای گرین لاند، نروژ، روسیه و همچنین در روی بعضی از ماهواره ها به جهت فلج کردن سيستم راديويی هواپيما ها و .. داده و از نیروی طبیعت که خدا فراهمش آورده استفاده می کنه کجاش بده 100 ساله دیگه همین کشور ما نیروگاه تماما ایرانی هارپ رو به دست مهندسین و دانشمندان ایرانی مونتاژ.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ، ﮐﺸﺘﯽ. ﻫﺎ، ﻗﻄﺎرﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ، از ﻓﺮآورده. ﻫـﺎي. ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . در ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ، ادارات و ﻣﻨﺎزل ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﻧـﺮژي و ﮔﺮﻣـﺎ،. ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﮔﺮﭼﻪ ﻗ ... ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده. ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺑﺎزار ﻓﺮوش وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ.

دانلود اصل مقاله - پژوهش ملل

سوخت های فسیلی است و بهره برداری تجاری از زیست توده می تواند مشکلات مربوط به انهدام ضایعات و زباله در سایر. صنایع از جمله جنگلداری .. کافی گاز متان برای پختن غذای یک نفر به دست آورد. علل استفاده از . سال ۱۶۶۷ دانشمندی به نام شرلی گاز مرداب (بیوگاز) را وجود سیستم انرژی مستقیم گرمایی (بدون چوب و روغن. کشف نمود ولی از.

پژوهشنامه سال 1392

در اﺑﺘﺪاي دوره، ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﺑﺬرﻫﺎ، روزي دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻠﺪان. ﻫﺎ آب داده ﻣﻲ. ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﻪ زدن، از ﺗﺎرﻳﺦ. 21. ﺗﻴﺮﻣـﺎه. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك، ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎري و ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري ﮔﻠﺪان ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد .. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﻮز. ﻫﺎي ﺗﺨ. ﻠﻴﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 139. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل اﺳﺖ . ﺳﻮد ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﺗﺨﻠﻴﻪ.

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

شیمی )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

نظر بگیرید، چای خود را با استكانی شیشه ای نوشیده اید كه از شن و ماسه ساخته شده. است، در ظرفی كه از خاك چینی ساخته شده است، غذا خورده اید و برای هم زدن چای. از قاشقی استفاده كرده اید كه از فوالد زنگ نزن ساخته شده است. فوالدی كه پس از طی. مراحل طوالنی از سنگ معدن به دست می آید. همچننی برای طعم دادن به غذای خود، منك. به دست آمده از خشكی.

کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب - ستاد نانو

بنا بر گزارش سازمان ملل حداقل 1/1 میلیارد نفر در دنیا از دسترسی به آب سالم محروم بوده و 2/6 میلیارد نفر نیز از سیستم .. زیس ت محیطی یا کاهش ظاهری نشانه های فعالیت انسان روی محیط زیست که با استفاده از فناوری نانو به دست آمده باشد، .. با تا زدن این صفحات الیافی درون یک کارتریج با یک قطر مشخص افزایش می دهند. به طور.

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه . - انجمن شیمی ایران

های فاضالب شهری و بررسی عملکرد سیستم در کاهش آنها )مطالعه موردی تصفیه خانه فاضالب. جنوب تهران( .. به دست آمد. جاذب به کار رفته به دلیل داشتن خاصیت مغناطیسی به راحتی توسط یک آهنربا از محلول جدا شد. از طرف دیگر. به دلیل استفاده از حالل یوتکتیک ع .. ای محسوب شده و جداسازی آن به ویژه از جریان گاز دودکش نیروگاه. های با.

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

برنده بحران خاورمیانه - دنیای اقتصاد

13 دسامبر 2017 . به گزارش رویترز، دو کشور در سال ۲۰۱۵ تفاهم‌نامه احداث این نیروگاه را امضا کردند و روسیه برای تامین هزینه‌های آن یک وام در اختیار مصر قرار داده است. . روس‌ها که از تحقیر فروپاشی و درغلتیدن از یک قدرت جهانی به یک قدرت دست چندم منطقه‌ای یا قاره‌ای دل خوشی نداشتند، فرشته نجات خود را در «پوتین» یافتند؛ گویی دست.

نخستین همایش مشعل و کوره های صنعتی

ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺼﺐ و ﺗﺴﺖ آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ. -1. ﺳﻴﺴﺘﻢ . به ذكر است جھت اجتناب از پس سوزي در كوره ھايي كه سيستم كنترل ھ واي اض افي (. Orsat. ) را ندارن د اغل .. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 5. % رﻃﻮﺑﺖ زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود. 1. %ﺑﺎزده ﺑﻮﻳﻠﺮ. 1. % ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺠﻢ. 10. % ،ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود. 3.

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل ISCO

ﮐﻠﯿـﻪ آﻣﻮزﮔـﺎران و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ دارای ﻣـﺪرک. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. (. ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه. )2. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی ﺷﺪه .اﻧﺪ .2. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳ. ﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه. اﻧـﺪ .. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. 2131. ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی. 2132. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. 2139. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ. 214. آرﺷﯿﺘﮑﺖ. ﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳ.

سفر به بهبهان، آتش زیر خاکستر | Aleborzma's Blog

8 آوريل 2014 . سفر به بهبهان، آتش زیر خاکستر محمد نوری زاد در تاریخ مارس 23, 2014 یک: بهبهان، شهری که می فهمد! بهبهان را دو . که البته این آگاهیِ جمعی، از همان سالهای پیش از انقلاب به گرایش های سیاسی نیز داخل شده است. . پیرمردی دیگر که کتابی و دفتری در دست داشت به کمک او رفت و با لحنی چون لحنِ من گفت: ما آدم کشته ایم.

فصلنامه شماره 46-تابستان 1395

ن در ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق، اﮔﺰوز ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﺒـﺪل. ﻫـﺎي. ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش. ﻫﺎي دﻛﺘﺮ اﺷـﻜﺎن ذواﻟﺮﻳﺎﺳـﺘﻴﻦ ﻣﺤﻘـﻖ ﭘﺴـﺎدﻛﺘﺮاي داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟـﻪ. ﻧﺼـﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳـﻲ . ﺑﺎر ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ روش ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪ . در اداﻣﻪ ﻏﺸﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن در ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺰﻳﻨﺶ. ﮔﺮي ﻏﺸﺎ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات.

وحشت از سقوط نظام آخوندی توسط مردم! - اخبار - مجاهدین خلق

هشدار نسبت به آتش زیر خاکستر قیام و ابراز نگرانی نسبت به خطر سرنگونی رژیم توسط مهره‌ها و رسانه‌های آن به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. واضح است که این ابراز نگرانی . شکل‌گیری چنین نیروی اجتماعی بسیار خطرناک است؛ چون آدمی که هیچ چیز برای باختن نداشته باشد ممکن است دست به هر کاری بزند. من وضعیت ناآرامی‌های اخیر.

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

نامه تکان‌دهنده یک دختر به ظریف - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار .

21 ا کتبر 2013 . چرا آبادی‌های نسل بعد رو خاکستر ما باشه؟ مگه ما چه گناهی کردیم؟؟؟چرا مملکت من راحت از دزدی 3 هزار میلیارد تومنی می‌گذره ولی 24 ساعت بنده به دو ریال یارانه‌ی مردم؟؟؟ یارانه‌ای که بودنش برای آدمایی مثل من معنی حفظ آبرو رو داره. تو این وضع گرونی. نمی‌دونید این آخری شده رویای من. من نمی‌دونم مشکل کمر شما چیه ولی درد شما رو.

شاهرخ فرید - فنی مهندسی و علمی - BLOGFA

وظيفه ي تله بخار ، زدايش کندانسه ، هوا و دي اکسيد کربن از سيستم لوله کشي به محض تجمع اين گازها و با حداقل اتلاف بخار است . . نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور را که با توربین کوپل شده است، .. سیخ زدن و تمیز کردن لوله ها

ایرنا - میزگرد ایرنا/ بررسی علت های تخریب جنگل های بلوط لرستان و .

23 آگوست 2017 . خرم آباد - ایرنا - نگاه معیشتی به جنگل های بلوط لرستان، قطع درختان جنگل ها در سرمای زمستان، تهیه زغال از درختان چند صد ساله و مهمتر از همه آتش سوزی های عمدی . شود و در آمارهای سالانه اعلام می شود تنها 800 هکتار جنگل سوخته است پس می توان انتظارداشت این میزان طبیعی قلمداد شود و با خاک، خاشاک و دست هم خاموشش کرد!

دست زدن به سیستم خاکستر در نیروگاه,

مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی .

بررسی میزان خطر جهت دستیابی به اجرای سیاستهای مناسب در دفع زباله های بهداشتی و درمانیعلاوه بر تاثیرات سوء‌عوامل عفونی بر بهداشت و جامعه، در معرض Dioxin Furansقرار گرفتن، در سطح کم و در دراز مدت می تواند به نقص سیستم ایمنی و رشد ناقص سیستم عصبیوغدد درون ریز و سیستم تولید مثل بیانجامد و در سطح بالا و در کوتاه.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - HSE - پالایش و پخش

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻕ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮﻝ . ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻧﺮژی. ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ. ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ. : ﺑﯿﻮﮔﺎﺯ. ﺍﻣﺮوﺯﻩ ﮔﺎﺯﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﻮﺧﺖ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ. ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ... ﺩﺳﺖ. ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ، ﺍﺯ ﺑﯿﻮﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺳﻮﺧﺖ. ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻩ. ﻫﺎی ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ. ﺷﻬﺮی ﺍﺳﺖ . ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ژﺍﭘﻨﯽ.

Pre:چرخ بتن چرخ جام الماس مالزی
Next:قالب ریزی و سازه تسمه نقاله